Místopis - první část

Místopis - druhá část

Ankara
tu_002_sm.jpg 1.9K Hlavní město Turecka. Jeho historie sahá daleko do minulosti, žili zde již Chattijci a Chetité, po nich Frýgové a Lýdové. Ve 3. století před n.l. se stalo jedním ze středisek keltských Galatů, kteří založili jeho citadelu, a poměrně důležitým městem bylo i za Římanů, kteří ji dokončili. Poté význam Ankary upadal v době byzantské, seldžucké (dobyta roku 1073) i osmanské (od 1402). Počátkem 20. století v ní žilo pouhých 20 tisíc obyvatel, avšak Atatürk si ji vybral za centrum odboje, dokázal u ní odrazit řeckou armádu a 13. října 1923 byla vyhlášena hlavním městem Turecké republiky. Moderní Ankaře dominuje vyhlídková věž Atakule, letiště Esenboga je vzdáleno 25 kilometrů od centra. Ankara neoplývá památkami (kromě citadely zaslouží zmínku římské lázně z 3. století u ulice Çankiri), ale má výhodnou polohu pro cesty do Kappadokie, Chattušaš, nebo frýžských měst Gordion a Midas Şehri, k tomu bohaté ubytovací kapacity, k oddechu velkoryse založený park v centru a především Muzeum anatolských civilizací nedaleko citadely, které schraňuje bohaté sbírky neolitické, chetitské, urartské a mnohé další. Bylo vyhlášeno nejlepším evropským muzeem roku 1997. V létě se otevírá každodenně, zbytek roku mimo pondělí. Kde končí jeho expozice, navazuje Etnografické muzeum se sbírkami seldžuckými a osmanskými (Talat Paşa Bul., v pondělí zavřeno). Zajímavé je i Atatürkovo mauzoleum Anitkabir ve čtvrti Anittepe, dokončené v roce 1953. Nejen architekturou (směs moderních a tradičních prvků), ale i jako doklad mimořádného kultu osobnosti. Za letních večerů je místem multimediálních show.

Antakya
tu_003_sm.jpg 3.5Kje hlavním městem nejjižnější turecké provincie Hatay, jak bývá také někdy nazývána. Založil ji roku 307 před n.l. Antigonos, ale už o šest let později ji získal jiný Alexandrův vojevůdce Seleukos I. Nikátor, který ji učinil svým hlavním městem. Leží na nejdůležitější syrské řece Orontu a historicky i geograficky patří spíše do Syropalestiny než Malé Asie. Od svého vzniku byla značně kosmopolitní, kromě Syřanů v ní žilo mnoho řeckých kolonistů z Makedonie a Atén. Na přelomu letopočtu měla snad až půl milionu obyvatel, tedy mnohem víc než dnes (asi 180 tisíc). Ulice byly vydlážděné deskami z bílého mramoru a vroubené špalíry soch, v noci je osvětlovaly pochodně a olejové lampy. Domy měly zpravidla tři patra, spávalo se na střechách. Gigantická socha Apollóna, městského patrona, byla z bílého mramoru, s pozlaceným oděvem, vlasy a loutnou. Nad prosperitou bděla bohyně Týché, znázorněná bronzovou sochou nadživotní velikosti. Za odpočinkem se chodilo do rozsáhlého vavřínového háje nymfy Dafné, který si velmi oblíbil Pompeius. V Antiochii vznikla jedna z prvních křesťanských obcí, stala se sídlem patriarchy a vynikající, i když ne vždy zcela ortodoxní exegetické školy. Část té doby ožívá v Hatajském muzeu, které se pyšní druhou nejlepší sbírkou mozaik na světě.
Další dějiny jsou už mapovány významnými dochovanými objekty: za císaře Trajána (kolem roku 100) byl postaven desetikilometrový aquadukt, z doby Diocletiána (kolem 300) se dochoval zbytek mostu. Hradby pamatují císaře Justiniána (6. století), vylepšeny byly v 10. století, kdy dosahovaly délky 12 km se 400 věžemi. Křižácká pevnost nad městem je z 11. století a mešita Habib Neccar Çamii ze století 13., poté, co Antiochii dobyl a vyplenil sultán Bajbars. Uvrhl tím kdysi slavné město do trvalé deprese.
Na severním kraji města je Petrova jeskyně, kde se ukrývali první křesťané. Ve 12. století nad ní křižáci postavili kostel, jehož podlahové mozaiky se zachovaly. Asi 8 km jižně od města, v Harbiyi, stál významný Apollónův chrám s věštírnou. Info: Vali Ürgen Alani 47, tel: 0326-216 06 10, fax: 0326-213 57 40.

Pobřeží Černého moře
se znatelně liší od zbytku země a je nazýváno "turecké Alpy". Dostatek srážek svědčí pěstování plodin jako tabák, čaj, obilí a ořechy. Největšími městy jsou Amasra, Sinop, Samsun a Trabzon. Mezi nimi leží ještě turisticky neobjevená země, charakteristická strmými zalesněnými vrchy pontského pohoří, na kterých tu a tam stojí tradiční dřevěné rybářské domky a horské chaty. V jednom z údolí jižně od Trabzonu láká turisty fantasticky položený klášter Sumela, na východě se terén zvedá až k hoře Kaçkar, vysoké téměř 4000 metrů.

Efes
znamená v semitských jazycích konec, kraj světa. Skutečně tu kdysi končila hedvábná stezka i "semitský" svět. Zato pro národy Malé Asie byl odjakživa místem setkávání. Postupně tu dominovali Kárové, Frýgové, iónští Řekové, Lýdové. Město si oblíbil Alexandrův vojevůdce Lysimachos, roku 190 před n.l. připadlo Pergamonu, poté Římu. Efes byl významným střediskem raného křesťanství, tehdy měl snad 300 tisíc obyvatel. Kvetl ještě za doby císaře Hadriána, avšak roku 262 byl vydrancován Góty, 668 obsazen Araby a ve 14. století Seldžuky. Zároveň ustupovalo moře a přístav se - obrazně i doslova - ocitl na suchu. Shoda okolností tak přispěla k tomu, že se zachovalo poměrně intaktně celé antické město a to dělá z Efesu jednu z nejvyhledávanějších tureckých lokalit.
Genius loci je spjat především s ochránkyní města, velkou bohyní Artemis. Její chrám s posvátným okrskem stál u Efesu jistě od 7. století před n.l. a po každém zničení - kdysi ho zapálil Hérostratos, aby se stal slavným - byl ještě nákladněji vystaven, až jeho rozměry 115 x 55 metrů obklopovalo 127 devatenáctimetrových sloupů. Byl považován za jeden ze sedmi divů světa, žel dnes stojí jediný sloup a celý areál nepůsobí zrovna velkolepě.
Z mnoha lákadel města zmiňme hlavní třídu, kdysi krytou, která vede od přístavu k divadlu, které mohlo ve svých třech sekcích a šedesáti šesti řadách pojmout až 25 tisíc návštěvníků. Cestou míjí Celsovu knihovnu, ojedinělou svými dvěma patry sloupů. Nechal ji postavit syn Julia Celsa, správce provincie Asie. Vedle ní stojí nevěstinec jako praktické naplnění řeckého ideálu kalokagatia - jednoty ducha a těla. Před ní se cesty dělí: svatá cesta vede od divadla na horní agoru, tzv. cesta kurétů k Hadriánovu chrámu, lázním Scholastiky, Trajánově studni (s neskutečně jemnými reliéfy) a k odeionu z 2. století. Jenom zmínit lze Magnésijskou bránu, gymnasion, sloupovou galerii, Isidin chrám, prytaneion (radnici), Memniův pomník přestavěný na kašnu, nymfeon, Domitiánův chrám, atd atd... Vstupné do Efesu činí ca. 120 Kč, 28.-30. dubna zde probíhá divadelní a folklórní festival.
tu_016_sm.jpg 4.5K Významnou památkou na rané křesťanství je poutní místo, které navštívil i Jan Pavel II. - Meryem Ana. Zde údajně žila a zemřela Panna Marie, alespoň podle zjevení, kterého se dostalo jedné Němce. Ta sice nikdy v Turecku nebyla, ale detailně toto místo popsala a podle jejího popisu se skutečně roku 1891 našlo. Není nijak monumentální; skryté v lese, s malým kostelíčkem či spíše domkem a oltářem pod širým nebem, jedním slovem bohulibé. Jsou tu připravené nástěnky plné papírků a hadříků s přáními poutníků a před nimi ožvýkačkovaný strom těmi, kteří se spokojí s přáním v duchu. Nejvíc živo je tu samozřejmě 15. srpna, na svátek Panny Marie.
Nejbližším městem (asi 5 km na východ) je Selçuk, kde je turistická kancelář na Atatürk Mah., Agora Çarşisi 35, tel + fax: 0232-892 69 45. Naproti ní je místní archeologické muzeum, zasvěcené nálezům z Efesu, včetně charakteristické sochy Artemis jako bohyně plodnosti s množstvím prsů. Dominantou města je byzantská citadela, která ukrývá kostel, postavený za císaře Justiniána nad hrobem sv. Jana evangelisty. Známá je i mešita Isak-Bey ze 14. století. V lednu Selçuk ožívá velbloudími závody, velmi dobré levné ubytování nabízí penzión OUTBACK (adresa: Turgut Reis Cad. 52, Selçuk, tel: 0232-892 24 52). Nejbližší moderní přístav je jižněji v Kuşadasi (info: Liman Cad. 13, tel: 0256-614 11 03, fax: 0256-614 62 95). Příjemné koupání a vůbec lenošení, hlavně v luxusním hotelu Mehmet Paşa, který vznikl z bývalé karavanseraje. V okolí je několik kempů.

Istanbul
tu_026_sm.jpg 2.9Kje největší turecké město, nesporné kulturní a turistické centrum země, unikátně položené na dvou kontinentech, oddělených Bosporským průlivem. Velký Istanbul má přes 12 miliónů obyvatel a neustále roste migrací z venkova. Ta mu jednak propůjčuje tradičnější charakter, jednak způsobuje absolutní dopravní chaos na hranici kolapsu. Spíše raritou než pomocí je druhé nejstarší metro na světě se dvěma stanicemi, ale staví se nové, s cílem odlehčit alespoň historickému jádru.
Historie města sahá do 7. století před n.l., kdy zde byla v rámci řecké kolonizace založena osada Byzantion. Ta byla poněkud rozšířena počátkem 3. století za Septima Severa, ale až rozhodnutí Konstantina Velikého (305-336), který zde založil nové hlavní město Římské říše, určilo klíčový význam Nového Říma pro další tisíciletí. O založení města rozhodl, kromě strategických úvah, i sen, který Konstantin považoval za boží příkaz. Při té příležitosti nechal vztyčit sloup, známý jako "spálený", neboť byl v 11. století sežehnut bleskem. Pro město se brzy ujal název Konstantinopol, v slovanských oblastech Cařihrad, nicméně jeho obyvatelé - ač Řekové - nazývali sami sebe "romanoi" (Římané), a tento název akceptovali později i muslimští příchozí z východu, kteří své státy v Malé Asii nazývali Rúm, Rúmský sultanát apod. Postupně byla Konstantinopol hlavním městem říše Římské, po rodělení roku 395 Východořímské, dále říše Byzantské (s krátkým intermezzem latinského císařství, které zde v letech 1204-1261 spravovali křižáci) a po jejím pádu od roku 1453, již jako Istanbul, říše Osmanské. Až Turecká republika se vědomě distancovala od svého předchůdce a přeložila své politické instituce do Ankary. Tím vznikl příznivý stav pro přeměnu istanbulských paláců a mešit na turisticky přístupné objekty. Lze jen litovat, že převážná většina památek na doby dřívější byla zničena za ikonoklastických bouří v 8.-9. století a ještě důkladněji křižáky v roce 1204.
tu_028_sm.jpg 3.8K Hradby města pocházejí z konce 4. století a patří mezi památky světového dědictví UNESCO. Celkový přehled o Istanbulu si lze udělat s patřičným nadhledem z televizní věže Büyükçamlica, která stojí na asijské straně města, nebo během plavby po Bosporu. Jeho vody tečou na povrchu z Černého moře na jih do Marmarského, zatímco v hloubce naopak. Může za to rozdílná hustota obou moří. Při prohlídce masivních osmanských pevností Anadolu Hisari (Asijská pevnost) a Rumeli Hisari (Evropská pevnost), které stojí naproti sobě a hlídají nejužší místo Bosporského průlivu, se vybaví kritická situace města těsně před pádem do islámských rukou. Severně a jižně od pevností byly postaveny moderní mosty před Bospor. Jižnější Bogaziçi ("bosporský náhrdelník") byl otevřen v roce 1973. Denně po něm přejede až čtvrt milionu aut, vybírá se na něm mýtné. Severnější most Fatih funguje od roku 1988 a je určen pro dálkovou dopravu. Ale středem města byl vždy poloostrov u zátoky, zvané "Zlatý roh" (Haliç). Zde jsou nejdůležitější památky i hlavní turistická kancelář (na Sultanahmet Meydani mezi Ayasofya a hippodromem, tel + fax: 0212-518 18 02). Zátoka byla dříve chráněna řetězy, napínanými přibližně v místech, kde je dnes Galatský most. Na jeho konci postavili Janované Galatskou věž, vysokou 62 metrů. Kromě výhledu sem mnozí chodí kvůli restauraci, baru a nočnímu klubu. Na špici poloostrova si osmanští sultáni vybudovali svoji rezidenci Topkapi, odkud řídili říši až do poloviny 19. tu_030_sm.jpg 2.4K století. Od té doby je muzeem (v úterý zavřeno, vstup ca. 120 Kč). U vstupní brány (za chrámem Hagia Sophia) stojí studna z roku 1478. Na prvním nádvoří je kostel svaté Ireny, první, který Konstantin ve městě postavil. Ve strohém interiéru vyniká důvtipná architektura s centrální kupolí a vyvýšenou apsidou (omezené možnosti prohlídky). Archeologické muzeum bylo založeno v roce 1846. Má především antické sbírky, mezi nimi i fasádu Aténina chrámu z Assos a sarkofág Alexandra Velikého. Jeho částí je i muzeum starého Orientu, které vystavuje sumerské, chetitské, egyptské a asyrské exponáty (otevřeno denně kromě pondělí 9:30-17:00). Druhou branou museli již všichni projít pěšky, jen sultán se mohl vést. Za ní, na druhém - středním - nádvoří, je napravo ohromná kuchyně, postavená proslulým architektem Sinanem (dnes muzeum čínského porcelánu, křišťálu a stříbra), poradní místnosti a harém s Bránou eunuchů. Nalevo, vedle harému, jsou bývalá kasárna s vystavenými povozy. Bránou blaženosti se vejde na třetí nádvoří, kde byly audienční místnosti a pokladnice, založená Sulejmanem I. V nich jsou vystaveny největší cenosti Osmanů - trůny s perletí, slonovinou, perlami a topasy; zlaté svícny osázené tisíci diamanty; jeden z největších diamantů na světě Kaşikçi (86 karátů); největší známé smaragdy; zbraně, oděvy atd. Nevyčíslitelnou cenu má knihovna Ahmeda III. (vládl 1703-1730), zatímco pro muslimy je centrem muzea bezesporu expozice islámských relikvií - věcí, které patřily Mohamedovi a prvním chalífům. Osmané je převezli do Istanbulu z Bagdádu, když získali titul chalífů a jsou mezi nimi Prorokův plášť, vlajka, kterou nosil praporečník Eyüp (jeho hrob u Theodosiových hradeb se stal putovním místem islámu), dopis, meč, luk a šíp a dokonce i otisk chodidla. Na posledním nádvoří je restaurace s hezkým výhledem na Bospor. Konaly se tu obřízky princů a sultáni zde večeřeli o ramadánu.
tu_031_sm.jpg 5.4K Hned vedle Topkapi stojí legendární perla Istanbulu, chrám Hagia Sophia neboli Boží moudrosti (turecky Ayasofya). Za císaře Justiniána ho v letech 532-537 postavili architekté Anthemios z Trall a Isidor z Milétu na místě staršího kostela. Při jeho vysvěcení měl Justinián zvolat: "Pochválen buď Bůh, který mě uznal za hodna postavit tuto stavbu. Šalamoune, překonal jsem tě!" Jeho nadšení bylo pochopitelné a sdíleli ho i jeho současníci, kteří opěvovali centrální kupoli, která jakoby ani nebyla součástí stavby, ale vznášela se na řetězu, upevněném v nebi. Je ve výšce 56 metrů a má průměr 31 metrů, který překonal až chrám sv. Petra ve Vatikánu. Centrální půdorys je nesen dvěma patry sloupů, kulatý kámen v podlaze symbolizoval střed Byzantské říše. Ayasofya dodnes patří mezi deset největších sakrálních staveb na světě, přes četné peripetie, kterými prošla - 16. června 1054 do ní při ranní bohoslužbě vešel papežův legát Humbrecht a položil na hlavní oltář bulu, která znamenala definitivní konec jednotného křesťanství; 13. dubna 1204 vtrhli do chrámu křižáci a vydrancovali ho; po obsazení Turky byl přeměněn na mešitu a jeho mozaiky zabíleny. Naštěstí se tím zachovaly do pozdějších dob, při rekonstrukci v 19. století byly znovuobjeveny, a když Atatürk vyhlásil mešitu v roce 1935 muzeem, byly postupně opět odkrývány. Na některé lze pouze upozornit: Kristus Pantokrator nad císařskou branou, Kristus mezi Marií a Janem Křtitelem, Kristus mezi císařem Konstantinem a císařovnou Zoe. Na islámskou éru stavby upamatují jen velké tabule s Alláhovými jmény. Ayasofya je otevřena denně kromě pondělí od 9:30 do 16:30, vstupné ca 200 Kč (bez skupinové slevy), tel. 0212-522 17 50. Vedle ní je velké parkoviště turistických autobusů a náměstí se třemi obelisky, bývalý hippodrom, postavený Septimem Severem a rozebraný při stavbě Modré mešity. Theodosiův obelisk přivezl císař Theodosius koncem 4. století z egyptského Karnaku, Hadí sloup, spletený ze tří hadích těl, stával u Apollónovy věštírny v Delfách a Konstantinův sloup nechal podle egyptských vzorů zhotovit v 10. století císař Konstantin, zvaný Porfyrogennet, "zrozený v purpuru". Kašna na náměstí je darem německého císaře Viléma. Hned vedle hippodromu nechal císař Justinián postavit velkou cisternu (Yerebatan Sarnici) na 336 osmimetrových sloupech, přivezených ze starších antických staveb. Je přístupná po můstcích nad vodou, v které plavou rybky a mince. Sloupy jsou osvětleny různobarevnými světly a průvodce nezapomene upozornit na "plačící sloup", po kterém teče voda vzhůru.
Istanbulské mešity jsou nejčastěji pojmenovány po sultánech nebo jejich úřednících, kteří je nechali postavit a často jsou pohřbeni v jejich blízkosti. Jednu z nejstarších nechal postavit dobyvatel (Fatih) Konstantinopole Mehmed II. Patří k
tu_029_sm.jpg 2.9K posledním stavbám raně osmanského stylu a její zakladatel zde byl pohřben (1481). Několik dalších mešit postavil architekt Sinan ve 2. polovině 16. století. Z nich je nejznámější Sulejmanova mešita (postavena mezi 1550-1557), tvořící velmi jednolitý celek se čtyřmi minarety a s mnoha kupolemi, které se snižují od středu stavby. V zahradě je pohřben Sinan i jeho současník, sultán Sulejman I. Nádherný se svojí ženou. Menší, ale prý ještě vyšší je Rüstem-Paşa Camii od stejného architekta. Mezi ní a Novou mešitou (Yeni), která stojí hned u Galatského mostu přes Zlatý roh, je Egyptský bazar s kořením. Na konci hippodromu, kde stával palác byzantských císařů, postavil počátkem 17. století Sinanův žák Mehmet Aga Modrou mešitu (Sultanahmet Camii). Soudí se, že jí chtěl překonat svého učitele a v mnoha směrech uspěl. Každopádně je Modrá mešita s hippodromem a Ayasofya nejčastějším námětem istanbulských pohledů. Název získala od 20 tisíc iznických dlaždic modré a zelené barvy, které tónují světlo uvnitř mešity. Na její stavbu byl rozebrán blízký hippodrom. Centrální prostor je vysoký 43 metrů, s kupolí o průměru 22 metrů. Na mešitu navazuje řada menších budov včetně hrobky sultána Ahmeda I. (zemřel 1617), vnitřní nádvoří se sloupořadím a šest minaretů, které v islámském světě způsobily nemálo zlé krve, neboť stejný počet minaretů měla jen mešita v Mekce. Před mešitou se večer koná světelná show.
Muzea: kromě Ayasofya a Topkapi je nutno vidět i palác Dolmabahçe na břehu Bosporu. Nechal si ho postavit sultán Abdülmecid I. v polovině 19. století. V roce 1887 v něm zasedal první turecký parlament, za svých pobytů ve městě v něm bydlel a zemřel i Atatürk. Přístupný je přijímací sál s 56 sloupy a největším lustrem na světě (4,5 tun křišťálu a 750 svíček). Kromě toho jsou v paláci umítěny sbírky koberců, křišťálu, malířství a sochařství 19.-20. století. Za palácem jsou rozsáhlé zahrady, v pondělí a čtvrtek je zavřeno. Muzeum islámského a tureckého umění sídlí v bývalém paláci Ibrahima Paşi u hippodromu (tel. 0212-18 18 05, v pondělí zavřeno). U Modré mešity, směrem k Bosporu, jsou muzeum koberců (neděle a pondělí zavřeno) a muzeum mozaik, jehož základem jsou mozaiky císařského paláce ze 4.-6. století (úterý zavřeno). V kostele Chora, který se nachází nedaleko hradeb ve čtvrti Edirnekapi, se zachovaly fresky ze 14. století. Kolem kostela je restaurovaná čtvrť se dřevěnými domky z 19. století. Otevřeno denně kromě úterý 9:30-16:30.
Istanbul láká nejen památkami. Každoročně hostí několik mezinárodních festivalů, z nichž vynikají filmový (duben) a umělecko-kulturní (červen-červenec). Velký zážitek je i nákup na Velkém bazaru (Kapali Çarşi), který byl založen již v roce 1461, má jedenáct bran, šedesát ulic a víc než čtyři tisíce obchodů. Hlavním artiklem je zlato, ale velký výběr je i z ostatních drahých kovů, drahokamů, koberců, kožených výrobků, starožitností atd. Součástí bazaru jsou i restaurace a mešita. Ještě větším dobrodružstvím je návštěva bleších trhů v Kadiköy, Eminönü nebo v ulici Çukurcuma ve čtvrti Cihangir. O cenu se samozřejmě všude smlouvá, osobám se slabšími nervy se proto vyplatí nákup na jistotu, třeba v moderním megamarketu Akmerkez. Kdo se chce pobavit ve velkém, může navštívit zábavní park Tatilya, otevřený u Beylidüzü na cestě k letišti.

Okolí Istanbulu
Jižně od města leží chráněná, často navštěvovaná skupinka ostrovů Kizil Adalar - Princovy ostrovy. Některé jsou osídlené místní smetánkou, na ostrově Sivri Ada je hřbitov psů, na Burgaz Adasi ortodoxní klášter Proměny Páně (Metamorphosis). Nejezdí na nich žádná motorová vozidla, spojení s pevninou zajišťují trajekty z některých přístavů (Eminönü, Bostanci).
Nedaleko od Istanbulu (alespoň na turecké poměry) leží města s podobným osudem - také byla kdysi městy hlavními. Je to především Bursa, která byla hlavním městem Osmanské říše od roku 1326, kdy ji dobyl sultán Orhan. Z té doby jsou také hlavní památky, jako Velká mešita (Uluçami) s vnitřní fontánou a vyřezávanou dřevěnou kazatelnou, nebo proslulá Zelená mešita s přilehlou hrobkou Mehmeda I. přes ulici. V Burse se zachovaly krásné uličky, známé jsou turecké lázně Çekirge. Tady má také své kořeny stínové divadlo s hlavními postavami Hacivat a Karagöz. Jihovýchodně od Bursy se tyčí dva a půl tisíce metru vysoká hora Olympus (Uludag), nejvýznamnější turecké středisko zimních sportů. Info: Orhangazi Altgeçidi 1, Heykel, tel: 0224-251 18 34.
Iznik byl náhradním hlavním městem byzantských císařů ve 13. století, když Konstantinopol okupovali křižáci. Předtím byl dlouho předsunutou hlídkou v rukou Seldžuků a ještě dříve, v roce 325, se tu konal první všeobecný křesťanský koncil. Tehdy se město nazývalo Nicaea a kostel Hagia Sophia v centru města, částečně ruina a částečně muzeum, byl místem zasedání. Slavné iznické kachle byly v 16.-17. století proslulé po celém impériu a byly jimi vyzdobeny všechny významné mešity v Istanbulu. Info: Belediye Işhani Kat 1, No. 130/131, 0224-757 19 33.
Izmit (také Kocaeli) je dnešní název antické Nikomedeie, který se často zaměňuje s velkoměstem Izmir (Smyrna). Leží na východním konci Marmarského moře a zlatý věk prožila za císaře Diocletiána, který odtud vládl Římské říši. Dnes je průmyslovým městem, snadno dosažitelným dálnicí z Istanbulu.

Místopis - druhá část