Historie v datech

12 př. n. l. - Římané obsadili celé Zadunají a vytvořili tak svoji provincii nazvanou Panonie (období vlády císaře Augustiána)
- do stejného období se datuje založení významných měst jako Starý Budín, Szombathely, Tác, Szöny atd. 
6.st.n.l. - Maďarsko se stává centrem avarské říše
koncem 9.st.n.l. - příchod kočovných kmenů Maďarů pod vedením Arpáda na území dnešního státu
955 - porážka Maďarů Otou I. Velikým na řece Lechu u Augšpurku - Maďarové jsou přinuceni usadit se trvale na Dunaji
1000 - kníže Gejza je pokřtěn sv.Vojtěchem a Gejzův syn sv. Štěpán zakládá uherský křesťanský stát a stává se jeho prvním králem
1240 - vpád Tatarů do země
1301 - vymírá vládnoucí rod Arpádovců
1367 - Ludvík Veliký zakládá v Pětikostelí první uherskou vysokou školu
1396 - bitva u Nikopole - porážka vojsk císaře Zikmunda Turky
1444 - bitva s Turky u Varny - porážka a smrt Vladislava I. Jagellonského 
1456 - bitva s Turky u Bělehradu - první velké vítězství vojsk Jánose Hyunadiho
1526 - bitva proti Turkům u Moháče - vítězství Turků, padl zde Ludvík Jagellonský
1541 - Turci obsadili královský hrad Budín
1686 - vyhnání Turků z Budína
1699 - vyhlášení karlovického míru, osvobození celých Uher
1703 - povstání proti Habsburkům pod vedením Františka II. Rákocziho
1795 - povstání Maďarů proti Habsburské nadvládě - krvavě potlačeno
1811 - státní bankrot habsburské monarchie
1848 - uherská revoluce "Březnové mládeže" v čele s Lájosem Kossuthem
1866 - rakousko - uherské vyrovnání
1918 - rozpad rakousko - uherské monarchie
1919 - vyhlášení Maďarské republiky rad
27.6.1944 - Maďarská vláda vyhlásila válku Sovětskému svazu a jeho spojencům
únor 1945 - osvobození Budapešti - konečné osvobození Maďarska
1946 - Maďarsko vyhlášeno republikou
10.2.1947 - Mezinárodní suverenita a hranice Maďarska obnoveny pařížskou mírovou smlouvou
říjen 1956 - pokus o protikomunistický převrat - krvavě potlačen sovětskými vojsky podzim 
1989 - pád komunistického režimu