KulturaJiž od babylónského zajetí za krále Nebuchadnézara žije většina Židů mimo Palestinu (dnešní Izrael). Hovoříme-li o kultuře v Izraeli, jde tedy de fakto o menšinový  proud židovské kultury jako takové.

 

Literatura

            Moderní hebrejská literatura posledního století je přes všechny změny formální i obsahové organickou součástí tří tisíciletí hebrejského písemnictví.  V díle naprosté většiny autorů - snad s výjimkou nejmladší generace - zaznívají motivy z biblických či středověkých děl. Autoři narození v diaspoře přinášejí kulturní tradice s vlivy literárních směrů svého původního prostředí, ti mladší jsou ovlivněni izraelskou, značně amerikanizovanou společností. Hlavním tématem přesto stále zůstává obraz země izraelské.

 

             Základy moderní literatury položili autoři tzv. evropského období, kteří většinou vyšli z ortodoxních komunit východní Evropy. Psali čistou osvícenskou hebrejštinou (jejich hovorovým jazykem byla většinou jidiš), formálně nicméně sledovali soudobé trendy ruské nebo německé poezie. Pravým "národním básníkem" je Chajim Nachman Bialik (1873-1934), především dějinami diaspory se inspirují básně Šaula Černichovského (1875-1943). Na poli prózy našly okamžitou odezvu agitátorská díla Miky Josefa Berdičevského a Josefa Chaima Brennera (1881-1921), jednoznačně největším prozaikem nejen této, nýbrž i dalších generací je však Šmuel Josef Agnon (1888-1970), autor desítek románů, novel a povídek, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1966. Ve svých dílech (Svatební obřad, Noční host, Včera a předevčírem atd.) archaizujícím jazykem často popisuje postupný rozklad tradičních forem židovského života.

            Palestinské období vyplňuje zhruba délku britského mandátu (1920-1948). Psané slovo se přibližuje mluvené hebrejštině, v poezii se objevují novinky formální (volný verš) i tematické, např. osobní lyrika. Vůdčím motivem jsou zkušenosti s budováním země. Mezi hlavní představitele patří Uri Cvi Greenberg (1896-1981) či Abraham Šlonsky (1900-1971).

            Izraelské období začíná generací "nezávislosti", úzce spjaté se založením státu a válkou za nezávislost, což je téma, které se od této doby stále znovu vrací. Jednoznačně nejznámějším básníkem je Jehuda Amichai (nar. 1924). Výbor z jeho díla vyšel pod názvem "Svícen v poušti" česky roku 1998. Pro prózu autorů jako S. Jizhar nebo Moše Šamir je charakteristická snaha o nalezení a zformování vlastní izraelské identity zcela mimo náboženský rámec. Dílo satirika Ephraima Kishona (nar. 1924) bylo přeloženo do více než 30 jazyků (česky Nevděk světem vládne; Inkognito v Praze; Povídky o rodině atd.).

            Především v próze se jasně vyprofilovala "generace státu", vstupující na scénu na přelomu padesátých a šedesátých let, která obrací pozornost k individualitě a jejímu prožitku. Mezinárodní proslulost získal Amos Oz, jehož vyzrálé dílo z let 1973-1995 je pravidelně překládáno do češtiny (Dotkni se vody, dotkni se větru; Hora zlého úradku; Kde vyjí šakali; Dokonalý mír; V Zemi izraelské; Černá skříňka; Poznat ženu; Fima. Zatím poslední román Panter ve sklepě česky vyšel roku 1999). Dalšími, dodnes plodnými autory jsou Aharon Appelfeld a Abraham B. Jehošua. Podobný posun pozorujeme i v díle telavivských básníků Meira Wieseltiera (*1941), Jaira Hurwitze (1941-1988) a jiných. Publikačním zázemím těchto autorů byly dnes již legendární literární časopisy Kešet, Achšav a Siman kria. Reprezentativním kulturním periodikem byl multijazykový Ariel, který se dokonce - péčí Viktora Fischla - dočkal i speciálního čísla v češtině. Přestal vycházet roku 2000.

            U nejmladších autorů je patrný vliv anglo-americké kultury, boření mýtů a tabuizovaných témat, civilnost i snaha šokovat. Tímto směrem ukázala i nejvýznamnější moderní hebrejská básnířka Jona Wallach (1944-1985).    

 

 

 

Izraelská hudba

            Vážnou hudbu produkovanou izraelskými skladateli lze chronologicky rozdělit zhruba na tři periody. V předválečném období ji reprezentují prakticky výhradně skladatelé, kteří získali klasické hudební vzdělání již v diaspoře, často ovlivnění vynikajícími židovskými skladateli (Walter Sternberg rozvíjel postmahlerovský styl), a snažili se je spojit s tradičním židovským folklórem, především orientálním (Paul Ben Chaim, Menachem Avidom, Mark Lavry). Bývají řazeni k představitelům tzv. středomořské školy. Návrat ke kořenům byl heslem dne, neocenitelným pomocníkem bylo dílo Avrahama Cvi Idelsohna, který vydal obsáhlou sbírku tradiční židovské, především liturgické hudby. Objevem a inspirací byla pro mnohé jemenská židovská hudba, kterou proslavila zpěvačka Bracha Zefira.

            Čtyřicátá a padesátá létá jsou obdobím mezinárodní izolace, kdy se v Izraeli daří lidové tvorbě. Mladí skladatelé (Jedidija Adman, Mordechaj Zeira) opouštějí molové a durové tóniny a preferují staré liturgické skladby nebo folklórní prvky včetně arabských a drúzských. Rozvíjí se tradiční tance hora, debka.

            Významným mezníkem bylo zasedání Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Izraeli roku 1954. Přihlásilo se k odkazu skladatele (židovského!) Arnolda Schönberga, zakladatele atonální hudby a dodekafonní techniky. Vůdčí roli převzal "triumvirát" Partos, Boskovič a Seter, často užívající nekonvenčních forem a orientálních, méně upravených motivů. Pro popularizaci vážné hudby v Izraeli byly klíčovými rozhlasový pořad "Nová dimenze v hudbě", který uváděla původem americká skladatelka Franks-Williams, a vydavatelské dílo Izraelského institutu pro židovskou hudbu Renanot.

            Současná hudební scéna je velmi otevřená směrům jako serialismus, minimalismus, neotonalismus či hudební divadlo. Libůstkou izraelských skladatelů je používání elektronických efektů. K nejznámějším orchestrům patří Izraelský symfonický orchestr, Izraelský komorní orchestr a Haifský symfonický orchestr.

            Na mezinárodní scéně sklízejí tradičně větší pozornost izraelští dirigenti. Zubin Mehta je dvorním dirigentem "tří tenorů" a zároveň šéfdirigentem hlavního izraelského tělesa, Izraelského symfonického orchestru se sídlem v Tel Avivu, který plodně spolupracuje i s českými hudebními tělesy a účinkoval i v Praze, aniž by dokázal plně potvrdit své renomé. Nedávno v Praze pracovně působila výborná dirigentka Dalia Atlas.

            Interpretů vážné hudby nebyl v Izraeli nikdy nedostatek, o pravidelný přísun se stará hlavně imigrace z Ruska. Hnacím motorem je bezesporu vynikající tradice židovských hudebníků, prezentovaná jmény jako Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Perlman apod. Zastavme se u jednoho z nejvýznamnějších představitelů nejmladší generace, kterého v Čechách proslavily spíše rubriky společenské než hudební: Šalev Ad El se narodil 1968 v Izraeli, absolvoval Královskou konzervatoř v Haagu a roku 1987 zvítězil na soutěži Francois Shapira. Účinkuje jako sólista nejvýznamnějších orchestrů v Izraeli i mnoha zahraničních, chápe se i dirigentské taktovky (Musica Viva Amsterdam Baroque Orchestra, festivaly v Praze, Mecklenburgu, Halle), od sezony 1997-1998 působí jako hostující dirigent Filharmonického orchestru Halle. Pedagogicky je činný na Masarykově univerzitě v Brně, drážďanské Akademii pro ranou hudbu, bostonské univerzitě atd. Je členem několika souborů barokní hudby: izraelské Academia Daniel, švýcarské Dorian Consort a britské Il Gardellino. Nahrál již 18 CD.

 

Populární hudba

            Patrný je rozdíl mezi interprety "západními", kteří dělají muziku běžnou v euroamerickém světě a "orientálními", kteří ji obohacují o arabské prvky. Výraznou osobností je zpěvák protestsongů Šlomo Arci, nejznámější je ale určitě transvestita Diana International, vítězka ceny Eurovize (http://Danainternational.miesto.sk). Mamutí koncerty pod širým nebem se konají v přírodním amfiteátru u Jeruzaléma.

 

Divadlo

            Tradičním centrem je Tel Aviv, kde má stálou scénu státní divadelní společnost Habima, jejíž kořeny sahají do Ruska a obnovena byla již 1931 (tel: 03-526 6666). Jí konkuruje Tel Avivské Městské divadlo. Kvalitní opery dává divadlo Cameri na ulici Dizengoff (tel. 03-523 3335). V tanečním souboru Kol demama Moše Efratiho, založeném 1965, tančí i neslyšící tanečníci. Statistiky UNESCO řadí Izrael na první místo na světě v návštěvnosti divadel a počtu představení na osobu (pro ilustraci: Habima má 30.000 stálých předplatitelů).

 

Film

            První film produkovaný v zemi izraelské je z roku 1911 a nese příznačný titul "První film ze země izraelské". První hebrejský film "Putování Odeda" (1933) je spjat se zakladatelem izraelské kinematografie Nathanem Axelrodem. Filmový průmysl se jen pomalu zbavoval stylu sionistických agitek a okouzlení Holywoodem (velká část holywoodských producentů byli Židé). Současné filmy mají z velké části jedno společné - minimálně hlavní hrdina na konci umírá, občas i všichni ("Život podle Agfy"). Největšího mezinárodního uznání se dočkal "Avanti popolo" Rafi Bukaeho z roku 1987.

            Zahraniční filmy jsou zpravidla uváděny v původním znění s hebrejskými nebo arabskými titulky a tedy turistům přístupné. Lístek do kina stojí asi 250 Kč.