Kulturně historické památky          

 

Abú Simbel  

eg_000_sm.jpg 3.1K         Abú Simbel, jeden z nejkrásnějších dvojic chrámů v Egyptě, ležící na břehu Asuánské přehrady asi 400 km jižně od Luxoru a 900 km od Káhiry. Původně je Ramesse II. nechal vytesat do strmé pískovcové skály na břehu Nilu, ale při stavbě Asuánské přehrady byly chrámy  rozřezány na více než 1000 bloků o hmotnosti až 30tun a o 68 metrů výše a 180 metrů dále opět sestaveny. Nejprve byl návrh nechat chrámy zaplavit, ale naštěstí byly chrámy jen přemístěny, čímž ovšem ztratily mnohé na své majestátnosti. Práce na jejich přemístění trvaly tři roky a roku 1968 byly veškeré úpravy dokončeny. Jednotlivé rozřezané kamenné bloky byly pak skládány na vybraném místě a uchycovány na speciální železobetonovou konstrukci. Nad celým chrámem byla pak vytvořena železobetonová kopule pokrytá zeminou a kamením, aby tak dotvářela iluzi přirozeného skalního pahorku. Pod "pokličku" této kopule je v případě Ramessova chrámu možné nahlédnout a prohlédnout si vnitřek jejího obsahu s celým systémem vzpěr, na kterých je chrám zavěšen. Ale zpět k práci Ramessových architektů. Větší z obou chrámů nechal Ramesse II. Zasvětit bohu Amenreovi, Ptahovi, Raharachtejovi a sobě samému, jakožto vtělení boha Hora. Menší chrám pak své ženě Nefertari a bohyni Hathor.

         Průčelí Ramessova chrámu (38 x 33 metrů) tvoří systém reliéfů a soch, z nichž nejkrásnější dojem budí čtyři kolosální sochy sedícího Ramesse II. Každá ze soch měří 20 metrů a např. Ramessův úsměv je jeden metr široký a od ucha k uchu je 4 metry. Jedna z hlav se již ve starověku zřítila a leží před chrámem (tento stav byl zachován i po přesunu chrámu). U této spadlé hlavy si člověk mnohem více uvědomí kolosálnost Ramessových soch. Sochy ostatně nejsou identické, ale výraz v obličeji vyjadřuje i stupně Ramessova vývoje. Několik metrů nad obrovskými hlavami Ramesse II. jsou vytesány římsy s faraónovými kartušemi a urey (královskými kobrami) a konečně úplně nahoře je 22 soch paviánů vysokých něco přes dva metry. Nad vchodem do chrámu, mezi dvojicemi Ramessových kolosálních soch je vytesána socha Raharachtejova (Rea Harachtea - Rea, který je sluncem na horizontě), jemuž po obou stranách obětuje Ramesse (v reliéfním zpracování) sošku bohyně Maat (bohyně pravdy a spravedlnosti). U nohou Ramessových soch jsou pak sochy jeho matky, hlavních manželek, synů a dcer.

         Chrám byl vytesán 64 metrů (podle některých údajů 63)  hluboko do skály a v jeho délce je tvořen sloupovou síní s osmi desetimetrovými sochami stojícího Ramesse v podobě boha Usira , malou síní se čtyřmi obětními vyobrazeními, příčnou síní a nejsvětější svatyní, která je opravdovým unikátem. V této neveliké, spíše svatyňce sedí v přítmí čtyři sochy (zleva do prava) – socha boha Ptaha, Amenrea, zbožštělého Ramesse II. a boha Raharachteje. To samo by nebylo až tak zvláštní, Ramessovi projektanti si ale dovolili jistou zvláštnost. Pouze dvakrát do roka, 20. února a 20. října (v den narození a korunovace Ramesse), proniknou sluneční paprsky až do této svatyně a postupně osvítí jednotlivé sochy. Při přesunu chrámu ale došlo k chybě. Při výpočtu polohy chrámu, aby byl tento zázrak zachován, se do práce zapojily matematičtí experti  a spolu s nejmodernějšími počítači se daly do práce. Výsledek? Celý jeden den chyba.

         Stěny chrámu jsou zdobeny množstvím vyobrazení, především pak, jak Ramesse obětuje celé řadě různých bohů. Nejcenějším motivem velkolepých reliéfů je však znázornění bitvy u Kadeše, kterou Ramesse svedl s Chetitským vládcem Muvatallišem, ve svém pátém roce vlády. Reliéfy zobrazují egyptský tábor, zásobování vodou a potravinami, válečnou poradu vojevůdců, vyslýchání zajatců, usekávání rukou zajatců, jejich sečítání, jednotlivé výjevy z bitvy a nakonec vítězný konec. Bitva však neskončila Ramessovým vítězstvím, jak nechal na reliéfech zobrazit, nýbrž uzavřením mírové smlouvy.

         Po obou stranách chrámu, vchodem ze sloupové síně, se nalézá šest dalších, již menších a nižších místností, dvě po levé straně a čtyři po pravé, nazvané dnes sklady. Veškeré stěny a stropy chrámu jsou pokryty nádhernými velkými reliéfy, zobrazující krom již zmíněných obětin, především válečné umění a sílu Ramesse II. Scény porážky a podrobení nepřátel jsou situovány podle světových stran, dle skutečné zeměpisné polohy – vpravo Asiaté a vlevo Núbijci, mimo jiné vyobrazení bitvy u Kadeše.

         Druhý z chrámů zasvěcený manželce Nefertari a bohyni Hathor je menší, ovšem to mu nikterak neubírá na jeho kráse. Naopak vnitřní reliéfy (zejména pak barvy) jsou zachované v lepším stavu, než u Ramessova chrámu. V průčelí chrámu se střídají mohutné, deset metrů vysoké sochy Nefertari s Hathořinou korunou (2x) v podobě kravských rohů, se sochami svého manžela (4x). Chrám je přes dvacet metrů hluboký  a tvoří jej sloupová síň, příčná síň a nejsvětější svatyně. Na reliéfech jsou vyobrazeny korunovace Nefertari za královnu bohyní Isidou a Hathor, obětní výjevy a vítězství nad nepřáteli.

   

Abydos

         Abydos - jedno z nejstarších, nejmystičtějších a nejvýznamějších míst Egypta. Jeho význam sahá až do archaické doby a patrně i mnohem dále. V roce 1993 zde byla nalezena  nejstarší hrobka a vůbec nejstarší nalezené písmo na světě. Mimo to je Abydos i pohřebištěm faraonů tzv. 0. dynastie a tedy i důkazem, že počátky sjednocení obou egyptských říší sahají hlouběji do minulosti, než je tomu v případě udávaného sjednotitele Narmera (snad Meniho). Od nepaměti byl Abydos centrem uctívání boha mrtvých. Původně místního boha Chontamentiho ("První obyvatel západu", První ze západních, Ten, který je navrcholu mezi západními, též "Pán mrtvých") a později ve staré říši tento bůh podlehl rozrůstajícímu kultu boha Usira a stal se jedním z jeho atributů. Podle náboženství byl Abydos místem Usirova hrobu a proto se stal svatým místem,  kam směřovaly kroky poutníků a místem oblíbeného pohřebiště. Abydos se stal královským pohřebištěm první dynastie a i další dva králové druhé dynastie si zvolili toto místo za svůj věčný odpočinek. Pro mnohé další Egypťany byl Abydos místem  symbolického hrobu, ve kterém nebyli pohřbeni. Nejznámější z nich byl Seti I, který si zde nechal vystavět zádušní chrám a tzv. kenotaf (symbolická hrobka, bez těla zesnulého) známý dnes jako tzv. Osireion.

         Abydos se nachází asi 560 km jižně od Káhiry v provincii Sohag (dříve 8. hornoegyptská župa – Thinis), poblíž dnešních vesnic Beni Mansur a el-Araba el-Madfuna. Staří Egypťané nazývali Abydos "Abedju" a v koptském období se mu říkalo "Ebut, popř. Abot". Dnešní název pochází od Řeků. Celá kultovní oblast Abydu byla ve faraonském Egtyptě označována jako "Svatá země". Chrám Setiho I. je unikátní dílo, které se zachovalo ve velmi dobrém stavu. Stavbu dokončil a upravil k její výsledné podobě syn Sethiho, Ram esse II., který si v Abydu nechal postavit také svůj zádušní chrám, známý pod jménem "Chrám miliónů let", který však nedosahoval monumentálnosti chrámu Setiho I. Setiho chrám je skutečným unikátem, jednak proto, v jak dobrém stavu se zachoval, jednak kvůli některým architektonickým prvkům a především díky množství unikátních nápisů a reliéfů, jejichž smysl zůstává utajen a jsou tak snad vyjímkou z pravidla egyptologického povýšení o dokonalé znalosti starých Egypťanů a jejich písma. Asi nejznámější z těch, které se podařilo rozluštit se nachází v tzv. Galerii králů. Na stěnách je zde seznam 120 egyptských bohů a jejich hlavních svatyň a dále seznam 76 králů (tzv. Abydský seznam králů), panujících až do doby Setiho I. Seznam začíná vládou krále Meniho (asi 3000 př. n. l.), prvního panovníka 1. dynastie a končí vládou Sethiho I. okolo roku 1300 př. n. l.

         Tou nejpozoruhodnější částí chrámu Setiho I. je jeho symbolická hrobka - Osireion. Nachází se vlastně až za samotným chrámem, patřila však do celého komplexu ohraničeného zdí. Osireion je asi 30 metrů dlouhá a necelých 20 metrů široká stavba, orientovaná nikoli podle hlavních světových stran, nýbrž směrem severovýchodním (stejně jako chrám Setiho I.). Jádro Osireionu tvoří jakýsi podstavec z mohutných kamenných bloků. V něm jsou uprostřed vytesány dvě vodní nádrže, jedna čtvercová a druhá obdélníková. Z obou dvou stran podstavce vedou schody do hloubky asi tří a půl metru pod hladinu vody. Z podstavce "vyrůstají" dvě řady sloupořadí, každá sestávající z pěti gigantických monolitů z růžové žuly o hmotnosti 100 tun (základna 2,5 x 2,5 m a výška přes 3,5 metru). Celá stavba pak byla překlenuta kolosálními deskami. Kolem dokola tohoto podstavce je asi 3 metry široký příkop naplněný vodou a celé obehnáno mohutnou, přes 6 metrů širokou zdí z bloků červeného pískovce. V této zdi je zbudováno celkem 17 malých komor, bez jakékoli výzdoby, navzájem propojených 60-90 cm širokou římsou. Na dvou delších stranách (Z a V) je jich po šesti, dvě na jižní a tři na severní. Za těmito třemi komůrkami se nachází dlouhá příčná komora a stejně tak na straně jižní. Celé to je obehnáno další zdí, tentokrát z vápencových bloků. Do komůrek se pravděpodobně připlouvalo na loďkách. Kromě zmíněného podstavce nemá žádná další část umělou podlahu, nýbrž všechno zdivo stojí přímo na písku, který se zvyšující se hloubkou stále více nasakuje spodní vodou. Osireion byl vystavěn 15 metrů pod úrovní zádušního chrámu Setiho I.

         Stejně jako význam zvláštní podoby Osireionu, je i jeho stáří předmětem diskuzí. Obecně se dnes předpokládá, že je dílem Setiho I. a pochází tedy z doby okolo roku 1300 př. n. l. Na druhou stranu tomuto tvrzení odporují některá fakta. Když byl Osireion během let 1912 - 1914 vykopán profesorem Navillem, vznikla diskuze, zda-li byl nejprve postaven Osireion, či chrám Sethiho I. Převládl tehdy názor, který považoval Osireion za mnohem starší než chrám Setiho I. a dokonce byl považován za vůbec nejstarší stavbu v Egyptě. Argumentů pro tento závěr bylo několik. V první řadě způsob, jakým byl postaven, tedy z obrovských bloků kamene, jakých se užívalo v nejstarších dobách. Podobně jako např. Údolní chrám (Chrám sfingy) v Gíze. Jeden z kamenných bloků v Osireionu je dlouhý přes 7,5 metru. Dalším prvkem bylo užití nejen obdélníkových a čtvercových bloků, nýbrž i rohových ve tvaru písmene L, které byly obdobně užity v Chrámu sfingy a např. i na Machu Pichu v Peru. V neposlední řadě to byl fakt chybějící výzdoby Osireionu, zatímco ostatní chrámy Setiho I., stejně jako jeho syna Ramesse II., se vyznačovaly jedinečnými reliéfy. V Navilleho výzkumu pokračoval mladý egyptolog Henry Frankfort, jehož nálezy změnily náhled na tuto stavbu a přisoudily její autorství právě Setimu I. Těmi hlavními nálezy byly zbytky astronomických výjevů a nápisů Setiho I. v severní i jižní příčné komoře a dále nález ostrakonu (hliněný střep) ve vchodové chodbě s nápisem "Sethi je připraven ke službě Usirovi".

         Proti názoru, že Osireion je dílem Setiho I., vystupuje kromě již zmíněného stavebního stylu, který je typický pro Starou říši a nikoli pro 19. dynastii, ještě fakt, že všechny nápisy Setiho I. se nenacházejí v samotném centru Osireionu, nýbrž až za mohutnou zdí s komůrkami, v příčných komorách (a v přístupovém koridoru). Dá se proto předpokládat, že Seti I. dal prastarou stavbu pouze zrekonstruovat, popř.dostavěl další ohradní zeď, jako tomu učinil i u jiných staveb a stejně tak i Ramesse II.

         Mezi jinými se v Abydu nachází ještě zádušní chrám Ramesse II. Tento malý chrám stojí  za pozornost, neboť se v něm dochovaly nádherné barevné polychromované basreliéfy.

   

Dendera  

  eg_005_sm.jpg 3.6K        Další z jedinečných chrámů starého Egypta se nachází několik desítek kilometrů jižně od Abydu v provincii Kena. Dendera byla hlavním městem 6. Nomu Horního Egypta a její význam se traduje již od doby archaické. Až do konce Staré říše byla Dendera významným pohřebištěm. Dnes je známá především díky nádhernému chrámu zasvěceného bohyni Hathor, pocházejícímu období vlády Ptolemaiovců a Římanů. Historie chrámu však sahá až do dob vlády faraóna Chufua (Cheopse). Dendera byla hlavním centrem kultu bohyně lásky, radosti, hudby a nebe – Hathory. Celému chrámovému komplexu vévodí obrovský chrám zasvěcený právě bohyni Hathor (nikoli však samotné, nýbrž triadě tvořené Hathor, Horem z Edfú a jejich synem Ihejem /Ihy/). Návštěvníky ihned upoutá nádherná Velká hypostylová síň (sloupová síň), tvořená 24-mi obrovskými sloupy, zakončenými stylizovanou Hathor v podobě ženy s kravskýma ušima. Strop této haly představuje nebesa s kosmickými zobrazeními.

eg_006_sm.jpg 3.0K         Za touto sloupovou síní následuje druhá, menší sloupová síň a dvojí předsálí s obětními stoly. Následuje Velký chrám Hathory v jehož středu se nachází nejsvětější svatyně, obklopená 11-ti místnostmi a kaplemi s nádhernými reliéfy. V severovýchodním rohu, v nejzašší části chrámu se nalézá vchod do nejzajímavějších a nejtajemnějších částí chrámu - do podzemních krypt - systému tajných chodeb a místností, ukrývající tajemné reliéfy, jejichž smysl není stále uspokojivě vysvětlen (v současnosti je veřejnosti přístupná pouze tzv. jižní krypta, východní a západní jsou uzavřené, avšak samotný přístup většinu návštěvníků odradí). Obrázek "žárovek" je jen malou ukázkou toho, co se dá v těchto kryptách spatřit. Žárovky jsou zmíněny zcela záměrně, neboť bylo napsáno několik knih, vysvětlujících tyto reliéfy jako důkaz existence využívání elektřiny a používání zařízení ke svícení na principu žárovky. Jestli je tomu tak, se zatím nezjistilo. První pohled skutečně připomíná žárovky. Hathořin chrám je dále vyjímečný jako nejzachovalejší v Egyptě. Unikátem je i střecha, která se dochovala ve velmi dobrém stavu. Na ní je několik kaplí, rovněž se zajímavými vyobrazeními, např. Osiridových mystérií. V jedné z Osiridových kaplí byl nalezen i  kamenný zvěrokruh, jehož originál je dnes vystaven v muzeu v Louvru a v Dendeře je kopie.

         Na východní straně chrámu se nachází posvátné jezero (dnes zarostlé palmami), které sloužilo jednak k očistě kněží a jednak při Osirových mysteriích (tato mysteria vyjadřovala smrt a zmrtvýchvstání). Za zadní částí Hathořina chrámu se nachází malinký chrám zasvěcený boyni Eset (Isis) - "Chrám zrození Esety", z Augustovy doby. Před ním pak stojí zbytky dalších staveb: Sanatoria - místo, kde byli léčeni nemocní, Rodný dům pocházející z 30. dynastie a Ptolemaiovců, tzv. Mammisi - malý chrám, kde se oslavovalo zrození boha, Koptská bazilika a Římský rodný dům. Celý chrámový komplex pak byl obehnán mohutnou cihlovou zdí.

   

Chrám královny Hatšepšovet  

                   Dalším unikátem faraónské historie je terasový chrám královny Hatšepsovet. Chrám je postaven v jakési skalní zátoce pod téměř pohádkovým skalním srázem hory El-Kurn. Architekt Senmut jej naprojektoval jako tři nad sebou postavené obrovské terasy, navzájem spojené jakýmisi "nájezdy", nebo rampami. Jednotlivé terasy jsou při straně u skalního srázu lemovány sloupovými síněmi, resp. Kolonádami. Ta první obsahuje  kolem každé strany spojující rampy 22 sloupů, druhá s 2 x 44 sloupy a třetí s 84 sloupy.  Byla zde vybudována obrovská zahrada, plantáže papyru a zasázeny stromy do vyhloubených a dovezenou hlínou naplněných jam. Po stranách druhé, střední  terasy jsou umístněny dvě kaple. Na západě kaple bohyně Hathor s 24 sloupy a na východě kaple boha Anupa s 12 sloupy a Sluneční chrám boha Raharachteje.

         Stejně jako ostatní egyptské chrámy, byl i Hatšepsovetin chrám vyzdoben řadou nástěnných maleb. K těm nejslavnějším patří líčení výpravy do země kadidla Puntu (snad dnešní východní Súdán), přivítání egyptské výpravy lidem Puntu a její kněžnou a dále nakládání obchodních lodí a plavba domů. V síni zrození si pak můžeme prohlédnout cyklus zrození královny a její božský původ. Horní terasa pak obsahuje zádušní kult královny a jejího otce, obětní dvůr slunečního kultu a svatostánek boha Amona. Celý chrám byl obehnán ohradní zdí, dalšími kolonádami a rampami a vstupní branou zdobenou stromy (jejich 3500 let staré pařezy je možné vidět i dnes), do které se vcházelo alejí sfing.

         Autorem architektonického plánu Hatšepsovetina chrámu je slavný architekt Senmut, který si rovněž nechal postavit svou hrobku v Dair al-Bahrí, a to přímo před vchodem do chrámu, takže její komory se táhly pod jeho nádvořím. I on však při svém projektování čerpal z nejstaršího z trojice chrámů v Dair al-Bahrí - z chrámu Mentuhotepa II. (11. Dynastie). Když byl chrám v 19. století objeven, byl absolutně v troskách. Ty měl na svědomí  Thutmose III., dále pak Achnaton, který nechával likvidovat veškerá božstva, kromě svého Atona a nakonec zemětřesení a jiné přírodní vlivy.

 

 

Karnak  

  eg_016_sm.jpg 2.7K        
     Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Je zasvěcen bohu Amon-Re a nachází se na pravém břehu Nilu u vesnice Karnak, dva kilometry severně od Luxoru a asi 700 km jižně od Káhiry. Karnak není dílem jednoho panovníka, nýbrž na jeho výstavbě se podílela většina významných faraónů v průběhu více než třinácti století. Stavbu chrámu  ( v dnešní podobě) započal Thutmose I., ale stavěl na místě, které si pro své kaple vybrali již Senvosret I. a Amenhotep I.. 

 

Luxor  

  eg_023_sm.jpg 2.4K        
    
700 km jižně od Káhiry se na východním břehu Nilu nachází největší turistické centrum Egypta – Luxor. Malebné městečko s přibližně 65 000 obyvatel, nacházející se na základech jednoho z nejvýznamějších měst starého Egypta - Théb (eg. Veset), které v dobách své největší slávy obývalo přes jeden milion obyvatel. Théby postupně nabývaly na svém významu a roku 2037 př. n. l. se staly hlavním městem říše a největším centrem boha Amon-Rea. Ačkoli byly posléze opuštěny, staly se během 18. dynastie  hlavním městem a největším centrem Egypta. Po více než 200 letech opět ztratili svůj titul hlavního města, ale až do zničení města Asyřany v 7. století př. n. l. si zachovaly pozici nejvýznamějšího náboženského a politického centra v zemi. Za vlády Ptolemaiovců došlo k opětovnému oživení Théb, jejich skutečná sláva však již byla dávno mrtvá. Do dnešní doby se
eg_024_sm.jpg 3.1K toho z bývalých Théb mnoho nedochovalo. Jediným památníkem po jejich dávné slávě jsou chrámy Luxor a Karnak. Dnešní název Luxor pochází z arabského Al-Uksur, tedy ležení, či opevnění. Tento název byl odvozen od dvou vojenských táborů, postavených  v době římské. Sám Homér nazval toto město, městem sta bran.

         Chrám v Luxoru, stejně jako většina egyptských chrámů, je dílem několika faraonů a jeho stavba do koněčné podoby trvala téměř dvěstě let.

  eg_025_sm.jpg 5.6K

 

Philae  

         Philae, latinský název chrámu ležícího na dávné hranici mezi Egyptem a Núbií. Poslední egyptský chrám nazývaný starými Egypťany Pilak ("konec") a Řeky Fílaí, nacházející se na stejnojmenném ostrově. Jako místo pro své stavitelské plány si Pilak vybral již král Taharka (689 - 664 př. n. l.), největší architektonické aktivity však ostrov zažil až za vlády Ptolemájovců a to především Ptolemaia II. (285 - 246 př. n. l.), který nechal postavit svatyni bohyně Isidy a jižní část chrámu mammisi (chrámu jejího narození) a dále Ptolemaia VII. a XI. a Euergeta II. Po vzniku římské nadvlády nad Egyptem po roce 30 př. n. l. se na další výstavbě chrámů na ostrově Pilak podíleli i římští císaři Augustus (30 př. n. l. - 14 n. l.) a Tiberius (14 - 37 n. l.), dále pak Claudius, Traján, Hadrián, Antonius Pius a další. Po roce 640 n. l. se však po ovládnutí Egypta Araby, na ostrově Pilak zastavil čas a kněží i obyvatelstvo ostrova bylo vyhnáno. Život na ostrově opět probudila až Napoleonova výprava, která Philae znovuobjevila někdy v roce 1799.

         Philae přežila své zapomnění a po staletích se  stala lákavým cílem pro řadu návštěvníků. Nad jejím dalším osudem se roku 1902, kdy byla dostavěna stará Asuánská přehrada, objevil otazník, který se v roce 1912 a 1930 změnil na náhrobek, neboť v těchto letech byla zvýšena hráz přehrady a voda nádrže stoupla natolik, že se přelila přes ostrov a zatopila z větší části chrámy na ostrově. První hlasy, které varovaly před naprostým zničením památek na Philae, se ozvaly již roku 1909, iniciátorem byl tehdy Pierre Loti. Skutečně vážně se však problémem Philae začalo zaobírat mnohem později a teprve v roce 1968 padlo konečné stanovisko o záchraně Philae. O několik let později započaly přípravné práce a v roce 1975 se chrám začal kousek po kousku rozebírat a jeho jednotlivé části přenášet na obrovskou kamennou skládku v Šellálu. Jako místo nového spočinutí chrámů byl vybrán ostrov Agilkia, vzdálený pouhých 500 metrů od zatopeného ostrova Philae. Agilkia byla však vyšší a užší než původní Philae a tak byla její výška seřezávána a přebytečným materiálem byl ostrov rozšířen. Na jaře roku 1977, po všech povrchových úpravách byl chrám, jako velká obří skládačka  dáván do své původní podoby (před opětovným složením bylo zrestaurováno na 5000 bloků a odstraněny některé nevhodné úpravy z dob minulých). V srpnu 1979 bylo dílo dokončeno a v březnu 1980 zpřístupněno veřejnosti. Dnešní chrám se tedy ocitá na ostrově Agilkia.

 

Ramesseum  

         Velkolepý chrám Ramesse II., nacházející se v západních Thébách, zasvěcený hlavnímu Thébskému bohu – Amonovi. Chrám zde stojí v sousedství dalších chrámů králů 18 - 20. dynastie, jako např. Thutmose III. a IV., Amenhotepa III. a Ramesse IV. V řadě průvodců a i odborných knih se můžeme dočíst, že chrámy byly vystavěny jakožto zádušní, a tedy sloužily k obřadům za zemřelého krále, což však není zcela pravda, neboť hlavní význam těchto chrámů spočíval naopak za života panovníka. Faraoni slavili v těchto chrámech prastarý svátek SED, který se konal vždy v třicátém roce vlády panovníka. Jeho cílem bylo obnovení síly a energie panovníka a tím udržení a zajištění budoucnosti celému Egyptu. Sami staří Egypťané nazývaly tyto chrámy - "Chrám milionů let", římský spisovatel Diodóros ho nazval "Hrobem Osymandiovým" a dnešní název Ramesseum pochází od rozluštitele egyptského písma Champolliona. Další název pocházející od Strabona a používaného v 18. a 19. století, je Memnonium (Memnon - řecký mýtický hrdina, syn bájné Aurory, Memnonium se ve starověku používalo i k označení většího počtu budov).

         Celý chrámový komplex zaujímá plochu okolo 5-ti hektarů a byl obehnán mohutnou zdí z nepálených cihel. Kromě hlavního chrámu (obdélník od 1. pylonu, až po svatyni) byl součástí chrámového komplexu i královský palác a chrám k uctívání faraona, chrám pro uctívání Ramessovy matky Tuji (Mut-Tuja) a manželky Nefertari, chrámová škola, příbytky kněžích, kaple, svatyně, a další. Nechybí samozřejmě hojné hospodářské budovy a sklady. Chrám je vyzdoben mnohými reliéfy zobrazující Ramesse II. jako velkého válečníka, zvláště pak jako vítěze bitvy u Kadeše. Další z dochovaných reliéfů vyobrazuje Ramesse II. ve společnosti bohů. Stejně jako v jiných Ramessových chrámech, zdobilo i Ramesseum několik gigantických soch faraona. První dvě, 17,5 metru vysoké sochy, se tyčily podél schodiště před druhým pylonem (dnes se zde nachází jeden z kolosů povalených při zemětřesení). Další dvě žulové sochy se nacházely na druhém nádvoří. Dnes jsou zde již jen jejich torza. Hlavu jedné ze soch je možné shlédnout v Britském muzeu, když sem byla dopravena po svém objevení Battistou Belzonim. Po té, co chrám přestal plnit svůj účel, stal se pohřebištěm kněžích, dále jako levný zdroj stavebního materiálu, či jako koptský kostel.

   

Pyramidy

 

  eg_044_sm.jpg 3.2K        
     Mnohé národy po celém světě uchvátila  myšlenka  na  stavbu  pyramid. Pyramidy najdeme nejen v Egyptě, ale i ve  střední  a  jižní  Americe  a v  Asii. Nikde  na  světě však nedosáhli tyto stavby tak monumentálních rozměrů a jejich stavitelé takové zručnosti  jako v Egyptě. A právě proto byly a jsou egyptské pyramidy již od dob antiky považovány za div světa.

 

         Pyramid můžeme v dnešním Egyptě nalézt přes jedno sto (v současnosti je jich známo 108). Ne všechny vypadají tak, jak je známe z fotografií. Řada z nich je polorozbořená a z některých zůstaly jen základní kameny vystupující z písku. Příčinou leckde bývá špatné konstrukční provedení stavby, svůj otisk zanechal i zub času a v neposlední řadě člověk, když kamenné kvádry a obložení použil jako levný stavební materiál a to nezřídka již několik málo let po jejím dokončení. Některé pyramidy zmizely úplně a některé na své znovuobjevení ještě čekají. Slovo pyramida se odvozuje z řeckého slova pyr, jež znamená oheň. To bylo odvozeno podle tvaru pyramid - tedy jednoduchého jehlanu, který vytváří plamen ohně (tvar    pyramid však není vždy pravidelný jehlan - Džoserova pyramida a některé další jsou tvořeny několika stupni, odtud stupňovitá pyramida a některé pyramidy mají zalomené stěny). Zcela jinou kapitolu  představují pyramidy Mexické, kde se nachází i pyramida kruhová. eg_045_sm.jpg 2.4K Ty staří Řekové neznali. Další možný původ tohoto slova je opět z řeckého slova pyra (pohřební hranice, hrob). Sami Egypťané nazývali pyramidu slovem mr (mer) a dnešní Egypťané al-háram. Egyptské pyramidy byly stavěny jako velkolepé hrobky faraónů a to ještě za jejich života. Ne vždy se však jejich dostavba podařila ještě před panovníkovou smrtí. V takovém případě byla stavba odkázána na milost a nemilost faraóna nastupujícího. Leckdy proto zůstala pyramida  nedostavěna. Postavit pyramidu jakožto posmrtný monument se v Egyptě stalo zvykem až v tzv. Staré říši (cca 2635 - 2130 př. Kr., 3 - 6. dynastie). Do této doby (tedy v době Archaické, 1 - 2 dynastie, 3100 - 2635 př. Kr.) si faraón nechával vystavět hrobku, která sestávala z podzemní a nadzemní části. Rozlišujeme zde stavební styl hrobek na pohřebišti v Abydu a v  Sakkáře. Podzemní část hrobek v Abydu tvořila pohřební komora a místnosti s uloženou pohřební výbavou, která měla za úkol usnadnit faraónovi posmrtný život. Nadzemní část sestávala z písečného rovu, kamenné ohradní zdi a dvou kamenných stél před průčelím hrobky. Ohradní zdi pak byly obklopeny tzv. vedlejšími hrobkami panovníkových manželek a služebnictva. Jejich počet mohl dosáhnout i několika set. Sakkárské pohřebiště bylo stavěno v poněkud jiném architektonickém duchu. Stejně jako v Abydu byla podzemní část tvořena pohřební komorou a místnostmi s pohřební výbavou. Nadzemní část však byla vystavěna z cihel. Členěná cihlová průčelí byla obílena a bohatě zdobena barevnými vzory. Součástí hrobky byla i velká loď, v níž duch zemřelého panovníka odplouval na onen svět. Podle svého tvaru - hliněné lavice, se Sakkárské hroby nazývají z arabštiny - mastaby. Teprve později za vlády faraóna Džosera se v Sakkáře začalo s novým typem hrobek - pyramid. Svou pyramidu si později v Sakkáře nechala vystavit celá řada faraónů. Ta nejlépe dochovaná a nejznámější je však právě ta nejstarší - Džoserova stupňovitá pyramida. eg_046_sm.jpg 2.1K

 

Sakkára

  eg_048_sm.jpg 3.3K        Sakkára byla pohřebištěm pro elitu nedalekého hlavního města starověkého Egypta - Memfidy a to již od první dynastie, přibližně od r. 2920 př. n. l. (našli se zde však i prehistorické nálezy). Své jméno získala Sakkára podle arabského kmene Bení Sokar, který se v její blízkosti usídlil v pozdním středověku. Shodou okolností se Sokar nazýval i staroegyptský bůh mrtvých, který byl zároveň bohem Memfidského pohřebiště. Sakkára je největší královské pohřebiště, je zde pochováno 15 faraónů, celá řad princů a princezen, vysocí hodnostáři a kněží ze všech období egyptských dějin. Mimo lidských hrobů se v Sakkáře nalézají hroby milionů mumifikovaných zvířat např. jestřábi, paviáni, sokoli a dokonce i některé druhy hmyzu. Sakkára je jak nejrozsáhlejším místem vykopávek v Egyptě, tak i největším archeologickým pracovištěm na světě. 

 

Džoserova pyramida

         Prvním faraónem, který si nechal vystavět hrobku typu pyramidy, byl Necerichet známější spíše pod jménem Džoser (jméno Džoser se vyskytuje až v textech z doby Střední říše). Džoserova stupňovitá pyramida (v Sakkáře), jak je tato pyramida nazývána, představuje jakýsi zlom v egyptské architektuře. Nejenže znamenala nový typ hrobky, ale zatímco do této doby byly hlavním stavebním materiálem cihly z bahna, slámy, rákosu a dřeva, na stavbě pyramidy a celého hrobového komplexu bylo poprvé v rozsáhlém měřítku užito vápence. Šestistupňová pyramida má obdélníkovou základnu o rozměrech 109 x 121 m a její výška je 62,5 m (původní rozměry pyramidy byly větší, neboť byla obložena hlazenými vápencovými bloky). Celý areál pyramidy, který tvořila  řada staveb a chrámů, vstupní sloupová síň a záhadná Jižní hrobka, byl kolem dokola obehnán pravděpodobně 10 metrů vysokou zdí o půdorysu 545 x 278 metrů. Zeď byla "zdobena" 15-ti výklenky ve tvaru vstupní brány, z nichž pouze jeden jediný byl pravý. Celý komplex nebyl chráněn jen touto zdí, nýbrž ještě příkopem o rozměrech 750 x 600 metrů, jehož šíře činila přibližně 40 metrů (bohužel se neuvádí jeho hloubka). Stěny příkopu byly zdobeny množstvím výklenků. Nutno dodat, že vyhloubení skalního podloží z příkopu znamenalo mnohem větší pracovní úkon, než-li samotná stavba Džoserovi pyramidy. Přístupová cesta do pyramidy vedla pod zemí a v hloubce 28 metrů byla vybudována poměrně malá žulová pohřební komora. Z Džoserovy mumie se nalezli pouze nepatrné úlomky kostí, lebky a pokožky a je vůbec sporné, zda se jedná o pozůstatky Džoserovi mumie. Pod pyramidou je vyhlouben rozsáhlý labyrint chodeb, jehož délka je přibližně 1 km. Podél východního průčelí hrobky bylo vyhloubeno 11 šachet, které v hloubce asi 30-ti metrů spojovala síť dalších chodeb. Na dně šachet, či ve spojujících chodbách byl nalezen alabastrový sarkofág, dřevěná rakev s mrtvolou osmiletého chlapce. Nejvzácnějším nálezem bylo 40 tisíc kamenných nádob (alabastr, břidlice, diorit, vápenec) uložených na dně šachet. 

 

Zvířecí hroby

         Objevitelem zvířecích hrobů byl slavný egyptolog Auguste Mariette. Roku 1850 byl vyslán Pařížskou Akademií věd do Egypta s cílem přivést co nejvíce papyrových svitků. Shodou náhod se však Mariette v různých starožitnictvích setkával s pravými sfingami pocházejících údajně ze Sakkáry. V té době byla Sakkára jen pouští se zbytky rozpadlých zdí a dokonce i dnešní symbol Sakkáry - Džoserova pyramida, ležela zcela zasypána tunami pouštního písku. Mariette znal texty Hérodota, Strabona i Diodora Sicilského a moc dobře věděl, že všichni hovoří o dávném kultu Apise. Při  výletu po okolí se Mariette utábořil právě v Sakkáře a při jedné z procházek narazil na hlavu sfingy vykukující zpoza písku. Následně nalezl tabulku, kde jasně rozluštil jméno Apis. Mariette na nic nečekal, přestal se starat o svůj původní cíl v Egyptě, najal dělníky a započal s vykopávkami. Nalezená sfinga byla součástí celé aleje, z níž se jich dochovalo 141. Mariette nacházel i další tabulky s odkazy na Apisův kult, sochy bohů, sokolů a panterů, ale najít býčí hroby se mu stále nedařilo. Svého cíle dosáhl teprve na konci roku 1851. Při provádění vykopávek se pod Mariettem náhle uvolnil kámen a Mariette se propadl do podzemní komory. Když se Mariette rozkoukal a písečný prach usadil, věděl, že jeho cíl je dosažen. Před Mariettem stál obrovský sarkofág. Nebylo pochyb, že v tak velkém sarkofágu musí ležet posvátný býk Apis. Mariette v očekávání nahlédl do sarkofágu. Ať koukal jak koukal, byl prázdný. Vrhl se proto na prohledávání přilehlého labyrintu chodeb a místností. V jedné z nich objevil dalších dvanáct gigantických sarkofágů o hmotnosti přibližně 90 tun, všechny však byly prázdné. Místo toho nalezl dřevěnou rakev s mumií prince Chamvese, syna Ramesse II. Ta byla později, teprve ve třicátých letech našeho století, prozkoumána (neporušená rakev obsahovala mumii prince Chamvese se zlatou maskou a zlatou supicí s roztaženými křídly, překrývající hruď a dva zlaté řetězy s amulety). Za plátěným obalem mumie se skrývala zapáchající asfaltová hmota s úlomky kostí. Mariette se nevzdával svého cíle a neustále pátral po dalších sarkofázích a pevně doufal, že se mu podaří nalézt zapečetěný sarkofág s mumií býka. Po nálezu několika dalších prázdných  se Mariettemu v září roku 1852 splnil sen. Před ním se objevily dva zcela neporušené a zapečetěné sarkofágy. Teď si byl naprosto jistý. Stál v hrobce, kterou nikdo před ním neobjevil, ani vykradači hrobů. Byla zde pozlacená socha boha Osirise a na zemi ležely pozlacené plátky z opadávajícího stropu. Dělníci s námahou odsunuli víko sarkofágu. Asi s těží si lze představit, jak musel eg_022_sm.jpg 5.0K být Mariette zklamán. Oba zapečetěné sarkofágy obsahovaly živičnou, páchnoucí hmotu s několika drobnými úlomky kostí a dvanácti neuspořádanými soškami. Podzemní prostory pod Sakkárou, v nichž Mariette marně pátral po Apisových mumiích se dnes nazývají Sarapeion. Tyto "býčí" sarkofágy (mimo víko) byly vyrobeny z jednoho kusu žuly pocházející z asi 900 kilometrů vzdálených asuánských lomů. Velká část nálezů ze Sarapea je dnes vystavena (nebo zapomenuta v depozitářích) v pařížském muzeu v Louvru. Sarkofágy podobné těm v Sakkáře se nalezli také pod Heliopolí, v Abúsíru, Baqarii, Bucheionu a nedaleko Gízi. V Abúsíru byly nalezeny dva mumifikovaní "býci". Neporušený plátěný obal mumie dával tušit senzaci. Skutečně se našla hlava býka i s rohy. Tělo mumie však archeology šokovalo. Uvnitř ležely zpřeházené kosti několika druhů zvířat. Stejně tak dopadlo i otevření druhé mumie. (V řadě publikací předních archeologů se však můžeme dočíst o krásně zachovalých nabalzamovaných mumií býků, není to však bohužel pravda!). Jedním z nejslavnějších archeologů působících v Sakkáře bezesporu byl Dr. Walter Brian Emery (1903 - 1971). Právě on objevil rozsáhlé zvířecí pohřebiště v Sakkáře, když při vykopávkách narazil na šachtu zcela zaplněnou mumiemi Ibisů. Šachta však byla pouhým počátkem několika kilometrového labyrintu. Ústí z ní totiž dlouhá chodba (š. 2,5 metru, v. 4,5 metru) větvící se na padesát dalších chodeb, které se dále větví. Šokovaní archeologové zde nalezli milion a půl pečlivě vypreparovaných mumií ibisů, uložených v zapečetěných džbánech. V Sakkáře se nachází i spousta mumií paviánů, orlů, sokolů, supů a jiných dravých ptáků. Tento zvířecí hřbitov není zdaleka jediným svého druhu v Egyptě. Největší ptačí hřbitov se nachází v Tuna el-Gebelu u města Hermopolis. Zde na ploše šestnácti hektarů se skrývá podzemí "město". Tady archeologové objevili mumie ibisů, plameňáků, sokolů a paviánů. Samotných mumií ibisů zde napočítali čtyři miliony! Každá mumie byla uchována v malém sarkofágu a uložena v samostatném, ve skále vyhloubeném výklenku. Např. na slavném pohřebišti I. a II. dynastie v Abydu se nalezlo tisíce mumií psů. Posedlost Egypťanů mumifikováním naznala mezí. Mumifikovali snad úplně vše. Doposud bylo nalezeno přes dvě stě tisíc mumií krokodýlů, mumie ryb, hadů a žab, mumifikovali i např. vejce ibisů či krokodýlů, gazely a celá řada dalších zvířecích druhů. Co vedlo Egypťany k tak rozsáhlým mumifikacím nám patrně zůstane navždy nevyřešenou hádankou.

 

 

 

Gíza

eg_009_sm.jpg 3.3K         V těsném sousedství Káhiry, na jejím západním okraji, v místech kde se Sahara dotýká přímo nilské delty, se nachází asi nejslavnější náhorní plošina na světě - Gíza. Ze žhoucího písku se zde k nebi tyčí tři nejslavnější pyramidy. Chufuova (Cheopsova) zvaná Velká, Rachefova (Chefrénova) a Menkaureova (Mykerinosova) pyramida. Gízské pyramidy jsou obklopeny řadou dalších satelitních pyramid, zádušními chrámy a v popření jako věčný strážce do nekonečné dálky navěky hledí Velká Sfinga.

 

Chufuova pyramida

         Velká pyramida, první ze sedmi divů světa. Monumentální stavba, která po tisíce let fascinuje svou mohutností a svou dokonalostí, opředená nesčetnými bájemi. Stavba, která celé věky přitahuje panovníky, poutníky, vědce i básníky a bohužel i všechny možné zloděje a vykradače hrobů. Nechce se ani věřit, že tento skvost se během své dlouhé historie stal i levným zdrojem stavebního materiálu. Kámen z pyramidy byl použit například na stavbu mešity sultána Hasana, či na stavbu přehrad. Chufuova pyramida utržila za tisíce let na své tváři řadu jizev. Žádný z vandalských činů jí však nedokázal ubrat nic na její majestátnosti.       Velká pyramida je jednou z největších záhad na naší planetě. Nikdo zatím nedokázal uspokojivě říci, jak byla pyramida postavena. Archeologové se neshodují ani v jejím přesném datování. Velká pyramida je opravdu velkou hádankou, která stále ještě čeká na svého luštitele. Dokonce i nad "autorem" pyramidy visí otazník. Není proto divu, že proti oficiálnímu vědeckému názoru vystupuje řada nejen dobrodruhů a nadšenců, ale v posledních letech se k nim přidává i celá řada vědců. O Velké pyramidě bylo napsáno spousta knih. Nejstarším a nejznámějším autorem popisující nejen Velkou pyramidu, ale i řadu zajímavých míst, která na své cestě po Egyptě navštívil, je antický dějepisec Herodotos v díle Dějiny. Dalšími antickými autory okouzlenými její krásou byli Diodorus Sicilský, Strabon a Gaius Plinius Secundus, Tacitus a Amianus      Marcellinus. Porovnáme-li zprávy těchto autorů budeme mít občas       pochybnosti, že hovoří o stejné stavbě. Není se ovšem čemu divit, vždyť informace získávali zprostředkovaně od Egypťanů a od dostavění pyramidy uplynulo již více jak 2000 let. Ve středověku se o pyramidu začali zajímat i arabští historici jako byl: Masúdí, Latíf, Idrísí a další. Nejzajímavějším dílem arabských historiků je asi kniha Hitat od Ahmeda-al-Makrízího, celým jménem Taki ad-Din Ahmad ben Ali ben Abd al-Kádir ben Muhammad al-Makrízí (1360). Od patnáctého století se o pyramidě zmiňují i evropští spisovatelé, básníci, kronikáři a historikové. Z našich autorů uveďme například Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (1490) a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1598). Za  první ucelenou a systematickou práci, zabývající se historií Egypta, se považuje dílo anglického profesora astronomie z Oxfordské university Johna Greavese - Pyramidographia, or a Discourse of the Pyramids in Egypt z roku 1646, který si jako první sebou do Egypta přivezl měřící přístroje, aby stanovil přesné rozměry pyramid v Gíze. Jeho údaje pak byly postupně změněny a upřesněny. Evropanem, který zřejmě jako první vstoupil do Velké pyramidy, byl profesor pařížské Sorbonny Pierre Belon (1553). Jako první však do pyramidy vstoupil počátkem 9 století bagdádský kalif Abdulláh al-Mamún, syn  slavného Harúna al-Rašída známého z Pohádek tisíce a jedné noci. Vchod, který nechal al-Mamún do pyramidy pomocí ohně, octa a beranů prorazit, dodnes používají turisté. Skutečný tajný vchod do pyramidy objevil al-Mamún o deset kamenných vrstev výše, ve výšce 16,5 metrů nad zemí. Prvním Čechem vstoupivším do nitra pyramidy byl misionář Jakub Římař z Kroměříže (1711 nebo 1722). V roce 1798 (19. května) vstoupil na egyptskou půdu i Bonaparte Napoleon se svou armádou čítající 38 000 mužů. S Napoleonovou armádou vstoupila do Egypta i řada archeologů, básníků, malířů, historiků, botaniků a geometrů, jejichž cílem bylo poznat, popsat a přivést do Francie co nejvíce údajů a památek. Materiály, které tito učenci a umělci přivezli do Evropy vzbudily obrovskou vlnu zájmu o Egypt, která neopadla dodnes. (Drtivou většinu francouzské kořisti z Egypta zabavili Angličané a tak se do samotné Francie dostali především nádherné kresby Vivanta Denona). Výstavba Velké pyramidy byla oficiálně přisouzena osobě faraóna Chufua   (Cheopse) 2551 - 2528 př. Kr., jednomu z panovníků čtvrté dynastie. Chufuovi je autorství nejslavnější pyramidy přisuzováno na základě "svědectví" Hérodota (ačkoli u řady dalších údajů je považován za nevěrohodného) a na základě nálezu Chufuovi kartuše britským důstojníkem Howardem Vysem v jedné z odlehčovacích komor nad Královskou komorou. Stále více se však vynořují pochybnosti o pravosti Vyseho nálezu o a staviteli pyramidy vůbec. O samotném Chufuovi se nám dochovala všeho všudy jedna jediná devět centimetrů vysoká soška (podle jiných zdrojů měří soška 6 cm a podle dalších 7 cm), nalezená v Usirově chrámu na Kóm es-Sultánu v Abydu (dnes v Egyptském muzeu v Káhiře). Je zajímavé, že o nejúchvatnější stavbě se nedochoval (alespoň nebyl nalezen) jediný záznam. Žádná stéla s kartuší faraóna, žádné časové údaje, ani jméno architekta. Pyramida byla postavena na skalnatém podloží, které bylo zarovnáno do roviny. Jen uprostřed ponechali stavitelé malý skalnatý výčnělek, pravděpodobně pro zpevnění a větší stabilitu pyramidy. Jádro pyramidy je postaveno z vápencových kvádrů pocházejících z nedalekých lomů. Hmotnost  kvádrů se nejčastěji pohybuje okolo 3 tun, eg_065_sm.jpg 4.2K nejlehčí váží přibližně jednu tunu, ale jsou zde i mnohem těžší. Žulové bloky použity např. na stavbu Královy komory nebo Velké galerie mají hmotnost 40 - 70 tun a byly dopraveny do výšky asi 70-ti metrů. Jakým způsobem byly na své místo dopraveny nedokáže stále ještě nikdo uspokojivě vysvětlit. Původně se předpokládalo, že vnitřek pyramidy je zcela vyplněn zdivem, poslední výzkumy však ukazují, že v pyramidě jsou rozmístěny nepravidelné komory naplněné pískem. Písek zde hraje důležitou úlohu při rozkládání tlaků uvnitř pyramidy, což bylo důležité např. při zemětřeseních, kterými je Egypt čas od času postižen. Vnitřní jádro je obestavěné mohutnými, vodorovně uspořádanými bloky. Těchto vrstev bylo navršeno 210. Dnes jich  můžeme vidět 203, neboť sedm nejvyšších vrstev včetně vrcholného  pyramidionu bylo strženo. Výška jednotlivých vrstev a tedy i velikost kamenných bloků kolísá v rozpětí 1 - 1,5 metru. Celá pyramida pak byla obložena jemným leštěným bílým vápencem. Pro kvalitnější upevnění vápencového obložení k pyramidě bylo použito jakési mezivrstvy z malých kamenů pospojovaných maltou (tzv. backing stones). Velká pyramida je vůbec největší pyramidou na světě a donedávna i největší stavbou světa. Teprve roku 1880 ji převýšily dodatečně dokončené věže katedrály v Kolíně nad Rýnem a roku 1889 Eiffelova věž. Co se však týká objemu a použitého materiálu nemá pyramida stále konkurenci. Základnu pyramidy tvořil čtverec o délce 230,38 metru, dnes 227,5 metru. Původní výška pyramidy byla 146,5 metru, dnes 137 metrů. Sklon stěn je 51o50'35''. Pyramida je orientována dle světových stran. Kromě již zmíněných prostor vyplněných pískem, byla uvnitř pyramidy vybudována složitá síť chodeb a komor a to jak v nadzemní, tak i v podzemní části. Unikátním stavebním zázrakem je tzv. Velká galerie. Obrovské žulové překlady, kladené proti sobě, vždy přibližně o 7,5 centimetrů přesahují spodní vrstvu a vytvářejí tak osm a půl metru vysokou a čtyřicet osm metrů dlouhou, ke stropu se zužující "chodbu" (galerii). Aby toho však nebylo málo, jsou jednotlivé vrstvy kladeny v ostrém úhlu (21o16'40'') a nikoli v horizontální poloze. Po obou stranách celé galerie, do výšky asi 60-ti centimetrů se táhne jakýsi schod, v němž jsou pravidelně vytesány hranaté otvory, které navazují na obdobné výklenky v bočních stěnách. Na každé straně jich je přesně 27 a jejich smysl je zatím nejasný. Na konci Velké galerie leží 8,4 metrů dlouhý průchod do Královské komory. Vchod do tohoto průchodu je jen 1,12 metrů vysoký. Po jednom metru se náhle strop zvedá do výše 3,5 metru a po dalších 3 metrech Vás stavitelé donutí k podřepu,  následuje vyvýšený strop a opět jeden podřep (v těchto vyšších částech byly umístněny bloky jimiž byla komora zapečetěna). Ve výšce 43 metrů se před Vámi konečně objevuje Královská komora. Pokud byste čekali honosnou místnost vykládanou zlatem a pokrytou tisíci hieroglyfy, budete patrně zklamáni. Čtverhranná místnost měří v severojižním směru 5,42 metru a ve směru východozápadním 10,49 metru. Výška komory činí 5,84 metru. Spíše než komoru svými rozměry připomíná malou halu. Stěny komory jsou tvořeny pěti vrstvami přes sebe položených žulových bloků a strop tvoří devět překladů z červené asuánské žuly (Asuán je vzdálen asi 900 km od Gízi), vážících dohromady přes 400 tun. Jednotlivé bloky jsou k sobě "přilepeny" tak precizně, že v lepším případě uvidíte něco jako nakreslenou černou přímku. Nad stropem se nachází pět tzv. odlehčovacích komor. Jsou to nízké komory s plochým stropem z červené žuly, pouze nejvyšší komora  má strop sedlový. U západní stěny Královské komory se "krčí" žulový sarkofág o rozměrech 2,28 x 1,04 x 0,98 metru.. Původně byl snad uprostřed místnosti. Nalezen byl již prázdný a ani víko nebylo nalezeno. Jeden z rohů sarkofágu je z jedné třetiny uražen a stejně tak vrchní okraje jeho stěn jsou zurážené. Je až zarážející, jak malý a obyčejný sarkofág si nechal Chufu postavit (samozřejmě za předpokladu, že on byl skutečným stavitelem a byl určen pro uložení jeho mumie). Z Královy komory vede několik úzkých šachet (o rozměrech 20 x 20 centimetrů), jejichž význam není zcela patrný. Někteří archeologové se domnívají, že šlo o větrací šachty, jiní je zase považují za symbolické dráhy cesty faraónovi duše. Jisté je pouze to, že šachty jsou orientovány podle hvězd. Obdobné  se nalézají i v Královnině komoře. Před několika málo lety byl do jedné z těchto šachet zaveden malý  pojízdný robot vybavený kamerou. Jeho nález byl šokující. Téměř na samém konci šachty (pouhých 6 metrů od povrchu pyramidy) robot narazil na vápencovou desku. Na první pohled bylo patrné, že se jedná o jakýsi "vchod", neboť deska na jedné straně nedoléhala ke stěně šachty. Na desce byly umístěny dva jakési měděné hroty. Jeden z nich leží upadlý před deskou. Co se za vápencovou deskou skrývá zatím nikdo neví. Tyto šachty se nacházejí pouze v Chufuově pyramidě. Při dolním okraji Velké galerie je vytesána chodba ústící do tzv. Královniny komory. Královnina komora je celá, včetně stropu z vápencových bloků a je o něco menší než Králova komora (d. 5,76 x š. 5,23 x v. 6,26 metru). Ve východní stěně se nalézá 4,5 metrů vysoký výklenek, tvořený podobně jako Velká galerie, vždy o několik centimetrů přesahujícími se bloky kamene. Z Královniny komory vede stejně jako z komory Královy několik úzkých šachet (20 x 20 cm). Před vzestupnou chodbou vedoucí do Velké galerie se nachází ještě jeden otvor, který je turistům nepřístupný a zakrytý železnou mříží. Hluboko pod pyramidu se zavrtává úzká chodba vedoucí do podzemní jeskyně, tzv. Podzemní pohřební síně. Rozměry štoly jsou 1,2 x 1,06 metru a je dlouhá 118 metrů. Celá chodba je obložena leštěným turským vápencem. Samotná jeskyně vysekaná v přírodní skále se nachází v hloubce 35 metrů pod základnou pyramidy. Jeskyně má úctyhodné rozměry, přibližně 14,02 x 8,25 metru a vedou z ní další štoly. Všechny jsou však slepé. V roce 1987 do Egypta přicestovala japonská výprava vybavená všemi možnými měřícími přístroji. A výsledek? Velká pyramida je prošpikována labyrintem chodeb a dutých prostor. V bezprostřední blízkosti pyramidy bylo objeveno pět obrovských jam obsahujících pohřbené lodě. Lodě jsou uloženy v jámách ve skále a zakryté monolity. Jedna z lodí byla vyzvednuta a je vystavena v budově poblíž pyramidy. Celá pyramida byla obehnána přes 3 metry silnou zdí, která stála pouhých 10 metrů od samotné pyramidy. Součástí Chufuova pyramidového komplexu byl zádušní chrám a také tři malé pyramidy, připisované Chufuovým manželkám, se svými zádušními chrámy.

     

 

Rachefova pyramida

         Majitelem prostřední pyramidy v Gízské planině je syn Chufua - Rachef, původním jménem Chufuchaf. Na první pohled vypadá Rachefova pyramida jako nejvyšší, ačkoli byla o tři metry nižší než pyramida Chufuova. To je dáno jejím umístěním na vyšším podloží. Původní základna Rachefovi pyramidy měřila 215,25 metru a sahala do výšky 143,5 metru. Sklon stěn pyramidy byl o něco strmější než tomu bylo u pyramidy Chufuovi - 53o40'. Jako první do nitra pyramidy nahlédl Giovanni Battista Belzoni, který zároveň objevil malý chrám mezi tlapami Velké sfingy se žulovou stélou s nápisem Thutmose IV. V roce 1850 zahájil vykopávky v oblasti Gízi zakladatel moderních vykopávek a ochrany egyptských památek Francois Auguste Ferdinand Mariette (1821 - 1881). A právě on objevil slavnou dioritovou sochu sedícího Rachefa, jehož hlavu zezadu chrání rozepjatými křídly sokolí bůh Hor (dnes v Egyptském muzeu v Káhiře). Podobně jako u pyramidy Chufuovi bylo i zde využito skalní podloží ke zpevnění stavby. V některých místech jsou spodní bloky vytesány přímo v skalnatém podloží. Vápencové bloky na stavbu jádra pocházejí z lomů nedaleko pyramidy. Spodní část obložení pyramidy byla z červené žuly, zbytek pak z vápence, jehož část se dochovala v horní části pyramidy. Vrcholný pyramidion a několik posledních vrstev chybí. Do pyramidy vedou dvě přístupové cesty. Jedna přímo stěnou pyramidy ve výšce 12-ti metrů a druhá začíná 30 metrů v zemi před pyramidou. Obě dvě cesty se pak ve výšce základny spojují a pokračují do pohřební komory. Ta je až na strop vytesána ve skále a nachází se ve svislé ose pyramidy. Sarkofág z červené žuly je mírně zapuštěn do podlahy a je opatřen zasouvacím víkem. Ještě před pohřební komorou se nachází malá místnost pravděpodobně určená pro část pohřební výbavy. Pohřební výbava ani mumie faraóna se však nenašli. K pyramidovému komplexu patří kultovní pyramida, zádušní a údolní chrám a chrám sfingy. Pyramida byla obestavěna mohutnou kamennou zdí. I v blízkosti Rachefovi pyramidy byly uloženy lodě.

 

 

Menkaureova pyramida

         Třetí a nejmenší pyramidou z Gízských pyramid je pyramida Menkaureova. Strana základny měří "pouhých" 104,6 metru, výška 66,45 metru a sklon stěn 51o20''. Stejně jako u ostatních pyramid, byl pro jádro použit vápenec z nedalekých lomů. Zhruba do výšky 15 metrů byla pyramida obložena červenou žulou (část obložení se dochovala do dnes). Materiálem pro horní část obložení byl vápenec. Vchod do pyramidy je ve výšce pouhých 4 metrů. Chodba sestupující nejprve pyramidou, posléze skalním podložím ústí do tzv. horní předsíně. Do této komory ústí ještě jedna chodba, která začíná zhruba na úrovni základny. V horní předsíni byla nalezena dřevěná rakev s Menkaureovým jménem a se zbytky lidských kostí. Na základě metody C14 bylo zjištěno, že kosti pravděpodobně pocházejí až z doby křesťanské. Z horní předsíně vede krátká chodba do pohřební komory. Ještě před vstupem se nachází schodiště k šesti úzkým výklenkům. Patnáct metrů pod úrovní základny je vybudována pohřební komora obložená červenou žulou. Sedlový strop je rovněž z červené žuly a je navíc vybraný, čímž vytváří jakousi klenbu. V pohřební komoře byl nalezen zdobený bazaltový sarkofág. Nešťastnou náhodou však při převozu do Velké Británie skončil na dně Středozemního moře. Součástí celého komplexu byly tři malé pyramidy, zádušní chrám a celá řada dalších staveb. Narozdíl od Chufuovi a Rachefovi pyramidy nebyly součástí Menkaureova komplexu pohřbené lodě, alespoň nebyly nalezeny. V blízkosti Menkaureovi pyramidy nevznikl (až na malé výjimky) ani hřbitov jeho příbuzných a vysokých úředníků jako v případě dvou sousedních pyramid. Jeho blízcí dali přednost hřbitovům poblíž Chufuovi pyramidy.

 

 

Velká sfinga

  eg_049_sm.jpg 3.2K        Velká sfinga - Abu el-hol neboli Otec děsů, strašidlo, jak ji nazývají dnešní Egypťané, je symbolem Egypta a zná ji snad celý svět. Ne vždy tomu tak bylo. Např. Herodotos ji při svém putování Egyptem díky pouštnímu písku vůbec neviděl. Slavná stéla Thutmose IV vypraví o snu prince, později faraóna Thutmose IV, který se mu zjevil, když pod sfingou ulehl k odpočinku: "Pohleď na mne, můj synu Thutmose! Jsem tvůj otec a chci ti dát království na zemi. Budeš nosit bílou korunu (Horního Egypta) a červenou korunu (Dolního Egypta) na trůně boha země Geba. Tvým bude vše, co plodí obě země, tvé budou poplatky ze všech cizích zemí...... Hle, vidíš, že mi není dobře, bolí mě celé tělo, tíží mě písek pouště, na kterém jsem kdysi spočíval. Čekal jsem, abys vykonal, po čem toužím." Thutmose uposlechl svému snu a sfingu nechal vyhrabat z nánosů písku. Sfinga však byla časem opět zaváta. Před ním se již o totéž pokusil faraón Rachef. V římské době nechal sfingu oprostit ze spárů pouštního písku Markus Aurelius a Septimus Severus. Roku 1818 ji opět vykopal Giovanni Battista Caviglio. O sedmdesát let později již byla  zcela zasypána, tentokrát ji vykopal Gaston Masper, ředitel tehdejší egyptské správy pro starověk. Za pouhých čtyřicet let bylo nutné vzít lopaty a sfingu znovu osvobodit. Velká sfinga je největší a nejzáhadnější sochou na světě. Neví se kdo, kdy a proč ji postavil. Je vytesána z jediného skalního bloku (až na část zad a předních tlap, které byly dotvořeny z pálených cihel a upravených kamenů, které postupem času a lidské přičinlivosti opadaly, dnes jsou tato místa podobným způsobem rekonstruována), orientována je přesně východo-západním směrem a její oči vzhlížejí k východu. Co vlastně sfinga je? 73,5 metrů dlouhé a 20 metrů vysoké lví tělo se záhadnou tváří. Na hlavě má klasickou pokrývku hlavy faraónů - nemes a na čele ureus (královskou kobru) . Na bradě sfingy byl kdysi dlouhý vous, jehož zbytky byly nalezeny Napoleonovými učenci. Tělo sfingy bývalo potřené načervenalou okrovou barvou, stejně jako její tvář. Zbytky barvy jsou patrné dodneška. Velká sfinga byla první sfingou a stala se tak vzorem pro tisíce menších sfing rozesetých po celém Egyptě (a nejen po něm). Předpokládá se, že vznikla někdy za vlády faraóna Rachefa. Archeologové však nejsou v tomto datování jednotní a neshodují se ani na významu sfingy. V posledních letech se objevují názory podpořené studiemi geologů a zcela jiném datování sfingy, které se posouvá zeg_050_sm.jpg 5.1Ka hranici 8000 let př. n. l.. Teorii o mnohem větším stáří potvrzuje i nalezený text z období čtvrté dynastie, který o sfinze hovoří jako o soše, jejíž původ se ztrácí hluboko v čase a která byla náhodně objevena, když byla zasypána tunami pouštního písku a zapomenuta. Před sfingou, mezi jejími tlapami stála původně socha vykročeného panovníka. Před tlapami  stál i chrám, vystavěný pravděpodobně Rachefem. V současné době se na sfinze provádějí restaurátorské práce, které by ji měli vrátit podobu, kterou měla před druhou světovou válkou. Práce však pokračují velmi pomalu a obezřetně, neboť při dřívějších rekonstrukcích došlo spíše k dalšímu poškození než k zrestaurování. Na jejím dnešním žalostném stavu se kromě přírody podepsal i člověk. Dřívější cestovatelé a turisté pokryli její tělo nicotnými nápisy a jmény, jako amulety a památku zuráželi její rty. Mamelukovi vojáci (někdy jsou udáváni vojáci Napoleonovi) ustřelili její nos, poté co si ho vybrali za terč svého dělostřeleckého umění, uražený je do čtverhranu spletený vous a stejně tak je poškozena královská ozdoba hlavy. Přesto sfinga dál hrdě vyhlíží do budoucnosti a s tajemným úsměvem přehlíží marnivost našich dní.

 

 

Pyramidový efekt  

         Psal se rok 1949 a v jedné malé české dílničce si Karel Drbal četl senzační zprávy o neuvěřitelných schopnostech pyramid. Organické látky vložené do pyramidy orientované severojižním směrem se nekazily, nýbrž byly dokonale vysušeny. Pokusy se prováděly s masem, sýrem a dokonce i s mrtvými živočichy. Výsledek byl vždy stejný. Objekt v pyramidě byl krásně mumifikovaný, zatímco stejný předmět položený vedle pyramidy shnil. Karel Drbal neváhal ani okamžik, sestrojil si malou pyramidu a zprávy z novin potvrdil. Tehdy ho však napadla unikátní myšlenka. Co kdyby vložil do pyramidy něco anorganického, kov, kámen nebo sklo? Rozhlédl se po místnosti, hledajíc předmět, který by se mu vešel do pouhých 12,5 8 cm velké pyramidy a v duchu přemýšlel o možném výsledku. Konečně našel, co hledal. Jeho oči se zastavily na vyřazené žiletce na holení. To je ono, pomyslel si Drbal a uložil žiletku do pyramidy přesně do výšky jedné třetiny, tak jak je položena Královská komora v Chufuově pyramidě. Ještě naposledy překontroloval orientaci ostří žiletky i pyramidy severojižním směrem a netrpělivě čekal na výsledek. Druhý den nevěřil Drbal svým očím, orezlé a tupé ostří vypadalo jako by jej právě někdo nabrousil. Úspěšně se žiletkou hladce oholil a uložil ji opět do pyramidy. Žiletka byla opět ostrá. Pokus opakoval stále dokola a vždy se stejným úspěchem. V létě roku 1959 si nechal Karel Drbal své "zařízení na udržování ostrosti žiletek a břitev" patentovat. Patent je registrován pod číslem 93 304.