Váš internetový průvodce světem

 

Všeobecné smluvní podmínky

          

VŠEOBECNÉ  SMLUVNÍ  PODMÍNKY

Následující všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury INFO – TOUR
Cestovní agentura, Ivana Procházková, IČO 69484147, Křižíkova 43/150, 186 00 Praha 8, Karlín  (dále jen "cestovní agentura") se řídí dle Občanského zákoníku č.40/1964 Sb.,  a zákona  o cestovním ruchu č.159/1999 Sb. – oba v platném znění .

I. Předmět smlouvy
Cestovní agentura prohlašuje, že zajistí cestovní služby na základě cestovní smlouvy,ev.individuální objednávky kombinace cestovních služeb (dále jen "služby cestovního ruchu").

II. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká po řádném vyplnění a podepsání písemné  cestovní smlouvy  nebo individuální objednávky kombinace cestovních služeb, která je obsažena v cestovní smlouvě, potvrzené cestovní agenturou a zaplacením zálohy zákazníkem na účet cestovní agentury. Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Podpisem Cestovní smlouvy – objednávky zákazník vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami. U nezletilých do 18 let musí smlouvu podepsat zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech uvedených údajů a ručí za závazky všech dalších  spolucestujících.

III. Platební podmínky
Zákazník se zavazuje, že za objednané služby cestovního ruchu uhradí smluvní cenu na základě rozpisu čerpání služeb a manipulační poplatek,viz  cestovní smlouva. Úhradu ceny zákazník provede na účet č. 51-2915830247 / 0100 vedený u KB Praha 8, variabilní symbol – viz. číslo faktury, konstantní symbol 0308, nebo hotově do pokladny cestovní agentury a to na základě předložené faktury.Cestovní agentura je oprávněna zvýšit cenu za služby cestovního ruchu, pokud před zahájením čerpání cestovních služeb dojde ke zvýšení: směnného kurzu české koruny vůči EUR o více než 10% ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou např. letištních poplatků a tax. Cena za cestovní služby je stanovena smluvně na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Změna podmínek
Je-li cestovní agentura nucena z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky smlouvy, je oprávněna navrhnout klientovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny poskytovaných služeb cestovního ruchu, zavazuje se v návrhu uvést novou cenu.
Navrhne-li cestovní agentura změnu smlouvy, je klient oprávněn se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od ní odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní agenturou, která bude nejméně 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

V. Zrušení objednaných cestovních služeb
Zákazník je oprávněn před zahájením čerpání cestovních služeb od smlouvy odstoupit.
Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení závazku ze strany cestovní agentury nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, zavazuje se cestovní agentura bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen hradit cestovní agentuře odstupné.
Cestovní agentura je oprávněna před zahájením ubytování zákazníka od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení termínu ubytování nebo z důvodu porušení závazků ze strany zákazníka.
Cestovní agentura je oprávněna odstoupit od smlouvy v průběhu ubytování zákazníka, jestliže zákazník v prostorách ubytovacího zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své závazky ze smlouvy.
Odstoupila-li cestovní agentura od smlouvy  z  důvodu zrušení termínu ubytování před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu cestovní agentura na základě nové smlouvy poskytla jiný termín ubytování nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, je-li cestovní agentura schopna takový termín nabídnout.
Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění nové smlouvy. Je-li cena služeb cestovního ruchu u nového termínu ubytování nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, zavazuje se cestovní agentura tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit.
Zákazník je povinen zaplatit cestovní agentuře odstupné, pokud odstoupí od smlouvy z jiných důvodů než které jsou uvedeny v této smlouvě a to takto:
1/ Den zrušení více než 100 dní před nástupem ubytování 5% z celkové smluvní ceny
2/ Den zrušení 50 až 99 dní před nástupem ubytování 10% z celkové smluvní ceny
3/ Den zrušení 30 až 49 dní před nástupem ubytování 20% z celkové smluvní ceny
4/ Den zrušení 16 až 29 dní před nástupem ubytování 30% z celkové smluvní ceny
5/ Den zrušení 10 až 15 dní před nástupem ubytování 50% z celkové smluvní ceny
6/ Den zrušení 4 až 9 dní před nástupem ubytování 75% z celkové smluvní ceny
7/ Den zrušení v den nástupu ubytování až 3 dny před nástupem ubytování 100% z celkové smluvní ceny

VI. Převod smlouvy a změna služeb
Před zahájením čerpání objednaných služeb cestovního ruchu je zákazník oprávněn využít sjednaných služeb cestovního ruchu ve prospěch jiné osoby za podmínky, že tuto skutečnost písemně oznámí cestovní agentuře.  Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a objednávkou.
Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny poskytovaných služeb cestovního ruchu a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní agentuře v souvislosti se změnou klienta vzniknou. Na přání zákazníka lze provádět i jiné dodatečné změny objednaných služeb cestovního ruchu. Každá výše uvedená změna je zpoplatněna manipulačním poplatkem ve výši 300,-- Kč.

VII. Ubytovací prostory
Zákazník je oprávněn užívat prostory ubytovacího zařízení, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se přiměřeně vztahují i na spolucestující osoby ubytované spolu se zákazníkem v ubytovacím zařízení. Odpovědnost za dodržování závazků podle této smlouvy ze strany uvedených osob nese zákazník. Cestovní agentura se zavazuje odevzdat zákazníkovi prostory ubytovacího zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
Zákazník se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení a plnění s ním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí zákazník bez souhlasu cestovní agentury zejména ubytovávat jiné než smluvené osoby nebo počet osob přesahující počet smluvený nebo provádět podstatné změny na těchto prostorách.
Zákazník se zavazuje cestovní agentuře nebo vlastníku nemovitosti odevzdat prostoty ubytovacího zařízení řádně a včas. V případě, že se v prostorách nachází inventární soupis, je zákazník povinen při nástupu tento soupis zkontrolovat a svým podpisem ztvrdit správnost, při ukončení je zákazník povinen do inventárního soupisu uvést věci chybějící, nefunkční nebo zničené a opět vše ztvrdit podpisem. Skleněné výrobky, porcelánové apod. při zničení doporučujeme nahradit vlastními nebo zakoupit na místě. V ostatních případech dojde k úhradě po dohodě s vlastníkem objektu. Cestovní agentura neodpovídá za věci vnesené klientem do těchto prostor. Zákazník je povinen se ubytovat v den nástupu po 14 hodině a ubytovací zařízení opustit nejpozději v 10 hodin v den ukončení pobytu. Dále
 je zákazník povinen zaplatit pobytovou taxu, která se vypočítává z počtu pobytových dní a její výše je stanovena lokálně.

VIII. Plnění závazků a změny
Cestovní agentura odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní agenturou nebo jinými osobami poskytujícími služby cestovního ruchu na základě dohody s cestovní agenturou. Cestovní agentura neručí za možné zpoždění dopravy a nenese zodpovědnost za škody s tím spojené. Cestovní agentura je oprávněna v nezbytných případech změnit ubytování zákazníka, termín změny dopravy, trasy apod. Takovéto změny je cestovní agentura povinna oznámit zákazníkovi bezodkladně. Cestovní agentura neodpovídá za zavazadla, osobní věci a doklady zákazníka v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu.

IX. Reklamace
Zákazník je povinen reklamovat všechny jemu zjištěné závady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné sjednat jejich nápravu okamžitě v místě pobytu. Pokud reklamace nemohla být vyřízena delegátem nebo majitelem objektu přímo v místě, musí být sepsán s delegátem, majitelem nebo provozovatelem zápis o zjištěných závadách a podepsaný oběmi stranami. Nesplní-li cestovní agentura své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se zákazník uplatnit své právo u cestovní agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu cestovních služeb, nebo v případě, že cestovní služby nebyly klientem využity, ode dne, kdy měly být podle této smlouvy ukončeny, jinak právo zaniká.

X. Povinnosti CA
Cestovní agentura se zavazuje, že po úhradě objednaných služeb a to nejpozději 7 dní před termínem čerpání služeb cestovného ruchu doručí zákazníkovi pokyny na cestu a voucher na uvedenou adresu  zákazníkem v objednávce nebo si je vyzvedne v cestovní agentuře pokud je to uvedeno v cestovní smlouvě.

XI. Ochrana osobních dat
S odkazem na Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákazník svým podpisem cestovní smlouvy dobrovolně souhlasí s tím, aby cestovní agentura, která se podílí na zajištění služeb cestovního ruchu zpracovávala mé osobní údaje a údaje spolucestujících, kteří jsou uvedeni na cestovní smlouvě. Zákazník tímto dává souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. a zprošťuje je povinnosti mlčenlivosti o těchto údajích. Zákazník rovněž bere na vědomí poučení cestovní agentury jako správce a zpracovatele osobních a citlivých údajů svých a údajů spolucestujících uvedených na cestovní smlouvě o svém právu přístupu k osobním údajům a o dalších právech ve smyslu § 21 zák. č. 101/2000 Sb.

XII. Cestovní pojištění zákazníka
V ceně není zahrnuto žádné cestovní pojištění.

 
   

     


ZPĚT

Minimální rozlišení 800x600x16 bit, doporučené 1024x768x16 bit a vyšší. max 1600x1200
Web Design bY PepeK