Doprava

 

Silniční doprava

        
        Od února roku 2002 platí v Černé Hoře zelená karta ČR.
Na hranicích se vybírá poplatek za použití silnic - "putarina" - v roce 2009 10 EUR za osobní vůz - platí 12  měsíců -(aktuální informace může poskytnout např. černohorský automotosvaz tel. + 381 81 - 234 635 či 987).
        Při cestách je celkově zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, která lze nejen v regionu Balkánu označit za univerzální - cestovat pokud možno za dne, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť a pod... Síť soukromých a státních autoservisů je relativně rozsáhlá, služby jsou stále na dobré úrovni. Stav vozovek se mírně zlepšil, ve vnitrozemí a na méně používaných silnicích je stav stále špatný (četné díry, výmoly, vyježděné koleje,...). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, koňské, většinou neosvětlené povozy, ... Kontroly dopravní policie  jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů, se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto většinou končí odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (může se vést i řízení u místního "přestupkového soudu"). Donedávna bylo často možné setkat se s pokusy o vymáhání úplatku v jakékoliv podobě (láhev, cigarety, částky v EUR,...).
 

Železniční doprava

            Jediná železnice vede z Baru do Podgorice a dále do Bělehradu. Jedná se o náročnou trasu vedoucí četnými  tunely a po viaduktech, přes kaňony a horské masivy.

 

Námořní doprava

            Z přístavu Bar lze využít spojení do Itálie do Bari nebo Ankony. Dále má spojení Bar  s Koparem a Kotor – Barleta.

 

Letecká doprava

            Mezinárodní letiště v Černé Hoře jsou v Podgorici a Tivatu. Cestovní kanceláře též využívají letiště Čilipi u Dubrovníka v Chorvatsku.

 

Nautická turistika

           Zahraniční plavidlo delší než 3 m nebo s motorem nad 5 KW podléhá předpisům pro zahraniční navigátory. Majitel nebo kapitán lodě, pokud se chce zdržovat v pobřežním moři, je povinen doplout co nejkratší cestou do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu a svůj příjezd přihlásit příslušnému orgánu a zažádat o povolení. Plavidla, která se převážejí pevninou, mohou se přihlásit u každé správy přístavu. Přihláška obsahuje jméno, poznávací značku plavidla, jeho délku, vlajku pod níž pluje, jméno a příjmení majitele lodě. K přihlášení je zapotřebí cestovní pas, lodní dokumenty, oprávnění řídit loď, pojištění pro případ škody,  seznam členů posádky a ostatních osob, které pobývají na lodi. Při registraci je nutné uhradit finanční částku za bezpečnost plavby. Cena je závislá na délce plavidla.

            Kapitán plavidla je povinen přihlásit u přístavní správy každou osobu na plavidle, dále je povinen přenocování v přístavu přihlásit a za všechny osoby  zaplatit  pobytový poplatek.

            Mořské hraniční přechody první kategorie jsou v přístavech Bar, Budva, Kotor a Zelenika,